Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#598 closed incident (fixed)

ProxyKWVdeKaag - SNMP CRITICAL - /var at 99% with 0.02 of 9.11 MB free

Reported by: ed Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

ProxyKWVdeKaag - SNMP CRITICAL - /var at 99% with 0.02 of 9.11 MB free

/Var lijkt vol te zijn gelopen. Ik heb geprobeerd er naar te kijken maar
mij ssh key is hier nog niet bekend. Wellicht kan hier iemand anders even naar
kijken en mijn key toevoegen.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Klopt, ik heb nrpe2 uitgezet. Dit is een Soekris4501 met erg weinig geheugen dus die beperkte md's lopen snel vol.
Ook config update gedraaid. Je ssh-key staat er op.

Note: See TracTickets for help on using tickets.