Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#593 closed incident (wontfix)

HybridCeTIM1 ue1 nano down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Nano's op ue0 en ue1 zijn niet te pingen. Powercycle op adapters heeft niet geholpen.
Fietsen voor algehele powercycle van CeTIM1 en CeTIM2 ?

Change History (2)

comment:1 by huub, 10 years ago

Summary: HybridCeTIM1 ue0, ue1 nano's downHybridCeTIM1 ue1 nano down

powercycle heeft geholpen wat betreft ue0. De nanostation op ue1 (link naar stadhuis) werkt nog niet.

comment:2 by huub, 10 years ago

Resolution: wontfix
Status: newclosed

Geen twee usb-lan adapters gebruiken! Overwegen om de secundaire port op nanostationM5 te gebruiken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.