Opened 10 years ago

Last modified 9 years ago

#561 new problem

USB-LAN adapter: no buffer space

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Westeinder

Description (last modified by huub)

Op watertoren3 wordt nog een MOS chip usb-lan adapter gebruikt. Deze geeft bij poging tot ping een 'no buffer space available' melding. Na powercycle van de adapter weer OK. Geen incident maar een 'probleem' dus.

Change History (4)

comment:1 by huub, 10 years ago

Summary: USB-LAN adapter MOS chip: no buffer spaceUSB-LAN adapter: no buffer space

Idem met ASIX chip op SOM2. Kennelijk niet driver gerelateerd?

comment:2 by rick, 9 years ago

Keywords: Westeinder added; WesteinderPlassen removed

comment:3 by rick, 9 years ago

Keywords: Westeinder removed
Location: Westeinder

comment:4 by huub, 9 years ago

Description: modified (diff)
Type: incidentproblem

Dit probleem komt met enige regelmaat terug, telkens wordt het probleem tijdelijk opgelost door reboot van de node.

Note: See TracTickets for help on using tickets.