Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#535 closed incident (fixed)

HybridMeelfabriek1 geen ue0

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

De kersverse Meelfabriek1 heeft geen ue0, geen usb-lan adapter te zien. Stekkertje er niet goed in?

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

De usb-lan adapter vervangen. Werkt nu (ook de link naar DeClercq die op deze poort zit).

Note: See TracTickets for help on using tickets.