Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#485 closed incident (wontfix)

HybridNieuweEnergie geen captive portal pagina

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Leiden Cc:
Location: Generiek

Description

Bij Nieuwe Energie werkt de captive portal niet meer (heeft wel gewerkt!). Er komt geen afvangpagina te voorschijn (geen doorklikknopje, dus geen internet). De nameserver configuratie had ook een foutje in named.conf, maar die doet het inmiddels weer.

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: Leiden added

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

HybridNieuweEnergie? is niet meer operationeel, na verhuizing.

Note: See TracTickets for help on using tickets.