Opened 10 years ago

Closed 10 years ago

#483 closed incident (fixed)

HybridMeerburgkerk ap1 op ue0 geen ping

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Zoeterwoude Cc:
Location: Generiek

Description

De ap1 nano op Meerburgkerk is niet te pingen. De interface staat op 10 Mbps. Power cycle op usb-lan adapter heeft niet geholpen.

Change History (3)

comment:1 by rick, 10 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

comment:2 by rick, 10 years ago

Keywords: Zoeterwoude added

comment:3 by rick, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Gister avond langs geweest voor een powercycle, hierna werkte de unit nog steeds niet. Verder onderzoek liet zien (tcpdump -vvvi ue0) dat de NanoStation Loco M2 gereset was. Door de instellingen opnieuw in te voeren is het probleem opgelost.

Note: See TracTickets for help on using tickets.