Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#420 closed service request (fixed)

HybridTeyOudeRaadhuis vervangen interne coax-kabeltje

Reported by: wouter Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Door verkeerd monteren is het kabeltje van het interne WiFi?-kaartje beschadigd geraakt. Hierdoor heeft ap-Tey-OudeRaadhuis?-binnen een bereik van niet meer dan één meter, ondanks gemonteerde antenne. Draadje vervangen dus...

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by wouter

Resolution: fixed
Status: newclosed

Pigtail en kaartje zijn vervangen. Het bereik van de antenne is nu redelijk, ook beneden. Sterkte ongeveer -70, speedtest.net meet 10 Mb/s up en down.

Note: See TracTickets for help on using tickets.