Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#411 closed problem (fixed)

dubbelipcheck neemt masterip niet mee

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De dubbelipcheck kijkt kennelijk alleen naar interface definities. Als het masterip niet is toegekend aan een van de interfaces gaat het mis.

Change History (4)

comment:1 by rick, 11 years ago

Owner: set to rick
Status: newassigned

Ehm dat is een goede, het masterip wordt inderdaad aan localhost geplakt als deze niet in de interfaces wordt gebruikt.

comment:2 by rick, 11 years ago

In 12573/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:3 by rick, 11 years ago

In 12574/genesis:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:4 by rick, 11 years ago

Resolution: fixed
Status: assignedclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.