Opened 7 years ago

Closed 6 years ago

#380 closed incident (fixed)

interlink kwvdekaag - stbavo1 signaalsterkte

Reported by: huub Owned by:
Keywords: KaagEnBraassem Cc:
Location: Generiek

Description

De signaalsterkte op de link van kwdekaag naar stbavo1 is flink gezakt: nu -75. Bijgevolg bandbreedte 'maar' 52 Mbps. Is het schoteltje gedraaid tgv de recente storm? (of de M5).

Change History (2)

comment:1 Changed 7 years ago by rick

Keywords: KaagEnBraassem added

comment:2 Changed 6 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

nanostation bij StBavo? is enkele maanden geleden rechtgezet. Ticket nu gesloten.

Note: See TracTickets for help on using tickets.