Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#38 closed incident (fixed)

lvrouted neemt incompleet boompje over van buur

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De routering rond stadhuis geeft nog steeds problemen. Ik probeer er achter te komen wat er mis gaat.
Ik kijk naar interlinks:

  • naar DirkLos2 (via nanostation5, a-link, stadhuis is ap)
  • naar Plantsoen2 (idem)
  • naar Huub (via bullet2, b-link, stadhuis is ap).

De wireless-interfaces staan inmiddels in WDS en de 'ping' op de verbindingen is prima. Er worden 'packages' geregistreerd in /tmp.
Het lastige is dat de routering soms prima werkt en soms niet.

Een probleem is dat stadhuis niet de hele boom van de buur-node overneemt. De lvrouted.tree-172.16.3.210
houdt halverweg op en is niet gelijk aan de lvrouted.mytree op NodeHuub?.

Change History (3)

comment:1 Changed 11 years ago by huub

Na reboot van NodeStadhuis? werkt het weer.

comment:2 Changed 11 years ago by huub

Dit gaat een hele tijd na reboot (meer dan een week), maar dan kan stadhuis zowel Plantsoen2, DirkLos2 als Cope niet meer pingen op naam (op ip van interlink werkt het wel). Ook vosko3 en huub zijn op naam te pingen. Na herstarten van lvrouted komen de meeste verbindingen terug: die naar dirklos2 niet, maar die kan ik ook niet pingen op interlink-ip. Daar lijkt de nanostation5 down te zijn (niet pingbaar op management ip).

comment:3 Changed 11 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

voorlopig opgelost na reboot

Note: See TracTickets for help on using tickets.