Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#341 closed incident (fixed)

victoria stroomstoring?

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Nano's van victoria niet te pingen, stroomstoring?

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Victoria verbouwt: stekker was eruit. Ik heb meteen het ap-binnen uitgezet, deze nano heeft geen verbinding met de node door een rottige usb-lan adapter. Op termijn de adapter vervangen en de 230V aansluiting netjes maken (als de verbouwing daar klaar is).

Note: See TracTickets for help on using tickets.