Opened 11 years ago

Closed 10 years ago

#337 closed incident (fixed)

lucasn niet bererikbaar

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Mogelijk gerelateerd aan de renovatieactiviteiten bij de school: LucasN is niet meer te pingen.
Stroom eraf?

Change History (1)

comment:1 by huub, 10 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

na de bouwvak is de spanning terug en daarmee ook de node weer in de lucht.

Note: See TracTickets for help on using tickets.