Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#321 closed incident (fixed)

link graficall wbrotary down (ue0)

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De link tussen graficall en wbrotary (ue0) is down. Probleem lijkt aan de graficall kant te zitten: ue0 is weliswaar 'active', maar staat op 10baseT en op de interface is het stilletjes. Geen ping van het nanostation. Powercycle op usb-port heeft niet geholpen.

Change History (1)

comment:1 by huub, 8 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Bezoekje gebracht aan de node. De usb-lan adapter is mogelijk stuk. Omdat hier twee adapters in gebruik waren heb ik de extra ap uitgezet en deze adapter ingezet voor de interlink naar wbrotary. Die doet het nu weer.
De verwijderde adapter nog nader onderzoeken.

Note: See TracTickets for help on using tickets.