Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#237 closed incident (fixed)

slechte verbinding graficall - jvc

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De verbinding tussen graficall en jvc is veel slechter geworden. Mogelijk heeft dat iets te maken met de werkzaamheden bij de oude brug over de Rijn bij Leiderdorp (onderbreken zichtlijn)??
In ieder geval: ik heb voorlopig de interface van graficall down gezet en nu is de routering naar jvc en meerburg weer stabiel (nl. via ROC).

Change History (2)

comment:1 Changed 8 years ago by huub

Het vermogen van nano op JVC stond erg laag, link is weer OK.

comment:2 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed
Note: See TracTickets for help on using tickets.