Opened 8 years ago

Closed 7 years ago

#229 closed service request (wontfix)

opsplitsen wirelessleiden projects

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Het zou overzichtelijk zijn de projects pagina www.wirelessleiden.nl/projects onder te verdelen in "actieve" en "afgesloten" projecten.

Change History (1)

comment:1 Changed 7 years ago by huub

Resolution: wontfix
Status: newclosed

meenemen bij verbetering website.

Note: See TracTickets for help on using tickets.