Opened 12 years ago

Last modified 8 years ago

#225 new incident

herstarten van daemons via ssh op normal_proxy ileiden = verkeerde route tabel.

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De normal_proxy heeft een 2de route tabel, waar SSH onder andere gebruik van maakt. Dit zorgt dat de ingelogde sessie ook deze 2de route tabel gebruikt:

HybridZwet# sysctl -a | grep fib
net.my_fibnum: 1

Bij het herstarten van diensten zoals lvrouted, zal deze OOK de 2de route tabel gaan gebruiken. Omdat er standaard niets staat, echter dit is niet de bedoeling. Dit moet standard tabel 0 zijn.

Hierdoor wordt het netwerk logischerwijs heel ongelukkig van.

Change History (3)

comment:1 by rick, 12 years ago

In 10920/hybrid:

Error: Processor CommitTicketReference failed
Unsupported version control system "svn": No module named 'svn'

comment:2 by rick, 12 years ago

That seems to make a big differences when it comes of stability...

comment:3 by rick, 8 years ago

Location: Generiek
Note: See TracTickets for help on using tickets.