Opened 12 years ago

Closed 12 years ago

#214 closed change (fixed)

oud svn repository formaat

Reported by: lodewijk Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

het formaat van de svn repository is zo oud dat het geen weet heeft van svn:mergeinfo. als iemand weereens daar mee bezig is, een "svnadmin upgrade /pad/naar/repository" zou het moeten upgraden. of een volle dump/reload. het laatste zou volgens de documentatie alle features van een nieuwe versie moeten geven, terwijl "svnadmin upgrade" het absolute minimum doet.

workaround is nu achter elke "svn merge" een "--ignore-ancestry" te zetten.

Change History (2)

comment:1 by rick, 12 years ago

Owner: set to rick
Status: newaccepted

comment:2 by rick, 12 years ago

Resolution: fixed
Status: acceptedclosed

Volledige dump en load gedaan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.