Opened 8 years ago

Closed 8 years ago

#202 closed incident (worksforme)

ue0 op Zijloever ontbreekt

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: usb Cc:
Location: Generiek

Description

Config fout of stuk?

Change History (3)

comment:1 Changed 8 years ago by rick

In 10623:

Interface niet bekend en niet gebruikt.

Fixes beheer#202

comment:2 Changed 8 years ago by ronald

Er hangt wel degelijk een (AXE) USB-LAN adapter aan de ALIX van Zijloever. Zie: http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/fotos/CNodeZijloever/bouw_iris/IMG_2817.JPG

Mogelijk zit in 8.2-RELEASE niet de juiste driver??

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Resolution: worksforme
Status: newclosed

lokale aansluiting wordt niet gebruikt, bij softwareupdate zal automagically een geschikte driver beschikbaar zijn.

Note: See TracTickets for help on using tickets.