Opened 11 years ago

Closed 11 years ago

#18 closed incident (fixed)

locatiegegevens nodelangevoort

Reported by: huub Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De X,Y coordinaten van Node Langevoort checken. Zijn dit de oude coordinaten van NodeVergilius? misschien? De node komt nu niet goed op de nodemap te staan.

Change History (1)

comment:1 Changed 11 years ago by ad

Resolution: fixed
Status: newclosed

updated coorrdinates

Note: See TracTickets for help on using tickets.