Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#169 closed incident (fixed)

nanostation il-no bij unigorn stuk

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

De ns5 bij unigorn voor de il-no, richting kaag2 en hofwijck op ue0 is niet meer te pingen. Interface down/up, ip-adressen delete/add en node reboot hebben niet geholpen.
Ik heb gisteren bij het rebooten van de nanostation voor il-n op vr1 (interlink sunny / rustenborch) gezien dat het LAN-ledje erg enthousiast stond te knipperen en ook il-no een powercycle gedaan. Dit heeft kennelijk allemaal niet geholpen.
Fietsen en nano vervangen.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

De usb-lan adapter is van het MOS-chip type. Meteen vervangen door een if_axe type kan geen kwaad. Die zijn naar mijn indruk toch iets betrouwbaarder.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Onder het motto 'je kunt nooit weten' de configuratie van de node naar 9.0 getild. Zou toch best eens de usb-lan adapter kunnen zijn die dit probleem geeft. Maar power_off / power_on op de adapter gaf geen resultaat.
Het is heel stil op de interface....

comment:3 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

Ik heb usb-lan adapter en nano vervangen (nu: nano5M). Het was overigens niet de nano met het enthousiast knipperende ledje. Dus waarschijnlijk toch de usb-lan adapter.

Note: See TracTickets for help on using tickets.