Opened 9 years ago

Closed 8 years ago

#150 closed incident (fixed)

NS5 @ Houtmarkt-vr1 down

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

NS5 lijkt down, omdat de CeTIM1 down is kan ik niet kijken of de unit misschien nog via de WiFi? te benaderen is.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Het is doodstil op de vr1-interface van Houtmarkt, hoewel die wel 'active' is.
De nanostation op CeTIM1 ziet niets. Dat wordt dus fietsen.

comment:2 Changed 8 years ago by rick

In 10695:

Fixes nodefactory#150

comment:3 Changed 8 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

kennelijk vergeten dit ticket te sluiten:

motd zegt nu
Active Bridges:

  • ? (172.16.17.147) at 00:15:6d:70:52:65 on vr1 expires in 925 seconds [ethernet]
  • ? (172.16.17.146) at 00:15:6d:f6:be:e4 on vr1 expires in 661 seconds [ethernet]
  • ? (172.16.17.219) at 00:15:6d:70:54:9d on vr0 expires in 950 seconds [ethernet]

Active Neighbors:

  • 2hybridhoutmarkt.hybridcetim1 (172.16.17.145) at 00:0d:b9:1b:a9:3a on vr1
  • 2hybridhoutmarkt.hybridsom1 (172.16.17.217) at 00:0d:b9:1b:a9:02 on vr0
Note: See TracTickets for help on using tickets.