Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#146 closed incident (fixed)

CeTIM1 down (single user mode)

Reported by: rick Owned by: rick
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Wilde het thttpd process en SIGHUP (1) geven, maar vergat het min teken:

kill 1 1234 . Dit stuurt ook SIGTERM naar PID 1 (init), welke voor zorgt dat de machine in single user mode komt te draaien.

Note to myself, gebruik de namen volgende keer. Dus ipv kill -1 1234 :

kill -HUP 1234

Moet does fietsen voor de reboot.

Change History (2)

comment:1 Changed 9 years ago by rick

Owner: set to rick
Status: newassigned

comment:2 Changed 9 years ago by rick

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

Gezond een rondje gefietst :-). Hij doet het weer.

Note: See TracTickets for help on using tickets.