Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#140 closed incident (fixed)

zijloever down

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

zijloever lijkt down; nanostations zijn wel bereikbaar. Rebooten.

Change History (3)

comment:1 Changed 9 years ago by rene

Reboot gegeven op 29-03-12 rond 12.30 uur.

Internet (iLeiden) blijft hangen in de portal.

Rene.

comment:2 Changed 9 years ago by huub

Resolution: fixed
Status: newclosed

hm, weet je het zeker?
CNodeZijloever# fetch -o /dev/null http://www.nu.nl
/dev/null 100% of 75 kB 1252 kBps

(via nodeLivingLab, mooie internetverbinding daar)

wanneer heb je dit getest? meteen na het aanzetten?

comment:3 Changed 9 years ago by rene

het is door de sleutelbeheerder getest. Kort na de reboot.
Portal =>accept => weer portal => accept => already accepted o.i.d. => portal.

Note: See TracTickets for help on using tickets.