Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

Last modified 9 years ago

#112 closed incident (fixed)

syslogd start niet (meer) na reboot

Reported by: huub Owned by: richard
Keywords: Cc:
Location: Generiek

Description

Op nodestadhuis is na een reboot (powercycle) syslogd niet opgestart. Handmatig starten gaat OK:
10025 ?? Ss 0:00.08 /usr/sbin/syslogd -s -A -c -b 172.17.141.1

Ik heb dit ook op cetim2 en vosko1 gezien. Het lijkt er op dat syslogd na de toevoeging van de -b flag niet meer vanzelf opstart.

Change History (4)

comment:1 Changed 9 years ago by huub

Owner: changed from rick to richard
Status: newassigned

comment:2 Changed 9 years ago by richardvm

de b flag verwijderd.

nadeel de loghost krijgt pakketjes binnen van verschillende ip van verschillende interfaces van de node:

voorbeeld:
cnodesom2

cnodesom2 -> d-at-vr0
cnodesom2 -> 2cnodepsycho

zal een andere oplossing voor gebouwd moeten worden. maar ticket is solved (wordt weer gelogd)

comment:3 Changed 9 years ago by richardvm

Resolution: fixed
Status: assignedclosed

comment:4 Changed 9 years ago by rick

In 10299/iris:

nameserver-shuffle is a nastly hack to make /etc/resolv.conf reflect our
current best reachable DNS servers. By checking and shuffling the entries by
the reachable listings.

This process is meant to run from cron.

Related-To: nodefactory#112

Note: See TracTickets for help on using tickets.