Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1080 closed incident (fixed)

JOP geen captive portal

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Teylingen

Description

Theo meldt dat signaalsterkte bij JOP uitstekend is, maar er is geen captive portal. Ik zie dat er nog een pf.hybrid.conf in /cfg stond uit de tijd dat dit de visitorcentre2 node was. Geinactiveerd, kijken of dat helpt.

Change History (1)

comment:1 by huub, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Theo meldt dat alles naar behoren werkt.

Note: See TracTickets for help on using tickets.