Opened 7 years ago

Closed 7 years ago

#1059 closed incident (fixed)

Leeuwenhorst: geen webcambeeld

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Noordwijkerhout

Description

Er is geen beeld van de webcam op Leeuwenhorst; ook niet te pingen.

Change History (1)

comment:1 by rvanswol, 7 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Webcam is weer vanzelf up gegaan.
Waarschijnlijk water in de aansluiting en of voeding.

Note: See TracTickets for help on using tickets.