Opened 9 years ago

Closed 9 years ago

#1047 closed incident (fixed)

DirkLos1 update script werkt niet

Reported by: huub Owned by:
Keywords: Cc:
Location: Leiden

Description

Als ik het update script /tools/wl-config draai op DirkLos1 wordt dit afgevangen door het captive portal, ook als ik pf en tcpserver uitzet.

Change History (2)

comment:1 by rick, 9 years ago

Op welke node draait het captive portal welke deze ertussen zit? Ik vermoed dat het niet die van DirkLos1 is.

comment:2 by huub, 9 years ago

Resolution: fixed
Status: newclosed

Klopt, op DirkLos2 draait (draaide) dhcpd op de lokale interface (ue0) die tevens de interlink naar DirkLos1 is. Daarom was captive portal geactiveerd op ue0. Ik heb nu dhcpd op ue0 uitgezet en beide nodes zijn nu geupdate.

Note: See TracTickets for help on using tickets.