You are here

Statutes Foundation Wireless Leiden

Beheerder's picture

Statutes Wireless Leiden Foundation


The Foundation has been registered in the Registry of Foundations and the Chamber of Commerce under number: 28094864. Below is an excerpt from the oprichtingsakte of 2 augustus 2002 (in Dutch):

Naam en Zetel. Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Wireless Leiden. Zij is gevestigd te Leiden.

Doel. Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:

a. het bouwen van een eigen breedbandig computernetwerk in Leiden en omgeving, gebruikmakende van onder andere draadloze technieken, open source en open standaarden;
b. het bevorderen van het gebruik van breedbandige computernetwerken in het algemeen en draadloze technieken in het bijzonder;
c. het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden, openbaar en toegankelijk maken van kennis over breedbandige computernetwerken in het algemeen en draadloze technieken in het bijzonder;
d. het stimuleren en initiëren van economische activiteiten op het gebied van breedbandige computernetwerken in het algemeen en draadloze technieken in het bijzonder.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen. Artikel 3.
# Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: vergoedingen en bijdragen van door de stichting geleverde diensten;
# subsidies, giften en donaties;
# hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
# hetgeen op andere wijze verkregen wordt;
Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag. Artikel 4.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van beide laatsten een secretaris-penningmeester aan.
3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
5. Bestuurders worden benoemd voor maximaal drie jaar, met dien verstande dat van het eerste bestuur van de stichting de oprichter sub
2 wordt benoemd voor een periode van één jaar en de oprichter sub 3 voor een periode van twee jaar.
Na ommenkomst van de bestuursperiode waarvoor een bestuurder is benoemd, is de betreffende bestuurder onmiddellijk herbenoembaar.
6. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
c. door zijn onder curatele stelling;
d. door zijn aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders.
7. Een besluit als bedoeld in lid 6 sub f van dit artikel moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Bestuur; taak en bevoegdheden. Artikel 5.
1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.

Bestuur; vertegenwoordiging. Artikel 6.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsmede, indien er geen sprake is van een secretaris-penningmeester, aan de secretaris tezamen met de penningmeester.

Bestuur; werkwijze. Artikel 7.
1. Iedere bestuurder heeft één stem.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de personen, die het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, totdat bij deze stemming of een latere stemming iemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Indien echter de stemmen voor een tweede maal staken, beslist het lot.
3. De voorzitter en tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt - door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris - schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één bestuurder dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Een besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Adviesraad Artikel 8.
1. De stichting kent een adviesraad.
2. Leden van de adviesraad kunnen slechts zijn natuurlijke personen die actief meewerken om de doelstellingen van de stichting te realiseren, zulks ter beoordeling aan het bestuur
3. Het bestuur beslist over de toelating van een persoon tot de adviesraad.
4. De taken en bevoegdheden van de adviesraad zal het bestuur bij separaat reglement vaststellen.
5. De aan de adviesraad toegekende bevoegdheden mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in de Wet of deze statuten.

Boekjaar, jaarstukken. Artikel 9.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen register-accountant, casu quo accountant-administratieconsulent.
Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.
Het bestuur is verplicht de in dit lid bedoelde bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
4. De penningmeester stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een boekjaar een begroting van de baten en lasten van het komende boekjaar op.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden v¢¢r de aanvang van het boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

Commissies. Artikel 10.
Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting, kan het bestuur commissies instellen, waarin natuurlijke personen zitting kunnen hebben. De werkzaamheden van de commissies worden door het bestuur geregeld.

Statutenwijziging. Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken. Het bepaalde in artikel 7 lid 4 tweede zin is van overeenkomstige toepassing.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening. Artikel 12.
1. Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars benoemde.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
4. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting vast.
5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de door de vereffenaars uit hun midden aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

Slotbepaling Artikel 13.
In alle gevallen, waarin door de wet of deze statuten niet wordt voorzien, beslist het bestuur.
Voor de eerste maal bestaat het bestuur van de stichting uit:
1. de heer J.R. Koolhaas, voornoemd, als voorzitter;
2. de heer M. Vijn, voornoemd, als secretaris;
3. de heer H.J.A. Schuurmans, voornoemd, als penningmeester.

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen personen ondertekend. Onmiddellijk is daarna deze akte door mij, notaris, ondertekend.