Wireless Leiden Handboek

Het Wireless Leiden handboek is de gids om u verder op weg te helpen bij het gebruik van het draadloze netwerk. Dit handboek wordt onderhouden door de vrijwilligers en gebruikers van Wireless Leiden, dus ook u kunt een steentje bijdragen!

Stichting Wireless Leiden

Bestuur

Henk Uittenbogaard, voorzitter
Rick van der Zwet, secretaris
Huub Schuurmans, penningmeester

Wij hebben geen bezoekadres.

Postadres:
Polderpeil 1
2382 BW Zoeterwoude

BankrekeningIBAN: NL08RABO0138456062 (BIC: RABONL2U)
Op deze bankrekening zijn donaties altijd van harte welkom. De Stichting haalt haar inkomsten uitsluitend uit sponsoring en donaties!

Kamer van Koophandel Leiden 28094864

pers-contacten Huub Schuurmans, telnr 071 5139817

Gebruikers van het netwerk kunnen hun vragen en opmerkingen sturen naar support@wirelessleidsen.nl

Onze Activiteiten-overzichten staan onder deze link. Tekstversies staan in dit "Handboek".

Statuten Stichting Wireless Leiden

Statuten Stichting Wireless Leiden


De stichting is ingeschreven in het stichtingen register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 28094864. Uittreksel uit de oprichtingsakte van 2 augustus 2002:

Naam en Zetel. Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Wireless Leiden. Zij is gevestigd te Leiden.

Doel. Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:

a. het bouwen van een eigen breedbandig computernetwerk in Leiden en omgeving, gebruikmakende van onder andere draadloze technieken, open source en open standaarden;
b. het bevorderen van het gebruik van breedbandige computernetwerken in het algemeen en draadloze technieken in het bijzonder;
c. het verzamelen, ontwikkelen, verspreiden, openbaar en toegankelijk maken van kennis over breedbandige computernetwerken in het algemeen en draadloze technieken in het bijzonder;
d. het stimuleren en initiëren van economische activiteiten op het gebied van breedbandige computernetwerken in het algemeen en draadloze technieken in het bijzonder.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Vermogen. Artikel 3.
# Het vermogen van de stichting wordt gevormd door: vergoedingen en bijdragen van door de stichting geleverde diensten;
# subsidies, giften en donaties;
# hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten;
# hetgeen op andere wijze verkregen wordt;
Erfstellingen kunnen door de stichting niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag. Artikel 4.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen.
2. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van beide laatsten een secretaris-penningmeester aan.
3. Het bestuur stelt binnen de in lid 1 gestelde grenzen het aantal bestuurders vast. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
4. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
5. Bestuurders worden benoemd voor maximaal drie jaar, met dien verstande dat van het eerste bestuur van de stichting de oprichter sub
2 wordt benoemd voor een periode van één jaar en de oprichter sub 3 voor een periode van twee jaar.
Na ommenkomst van de bestuursperiode waarvoor een bestuurder is benoemd, is de betreffende bestuurder onmiddellijk herbenoembaar.
6. Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
c. door zijn onder curatele stelling;
d. door zijn aftreden;
e. door zijn ontslag door de rechtbank;
f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuurders.
7. Een besluit als bedoeld in lid 6 sub f van dit artikel moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Bestuur; taak en bevoegdheden. Artikel 5.
1. Het bestuur is belast met het besturen der stichting.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en/of bezwaring van registergoederen. Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken worden hen door de stichting vergoed.

Bestuur; vertegenwoordiging. Artikel 6.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de penningmeester, alsmede, indien er geen sprake is van een secretaris-penningmeester, aan de secretaris tezamen met de penningmeester.

Bestuur; werkwijze. Artikel 7.
1. Iedere bestuurder heeft één stem.
2. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Heeft bij een stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid van de stemmen verkregen dan wordt herstemd tussen de personen, die het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich hebben verenigd, totdat bij deze stemming of een latere stemming iemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen. Indien echter de stemmen voor een tweede maal staken, beslist het lot.
3. De voorzitter en tenminste twee der overige bestuurders zijn gelijkelijk bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
4. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur geschiedt - door de in het voorgaande lid bedoelde personen, dan wel namens dezen door de secretaris - schriftelijk op een termijn van tenminste zeven dagen, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
Indien werd gehandeld in strijd met het bepaalde in de vorige zin, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders voor het tijdstip der vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.
De vergaderingen van het bestuur worden gehouden ter plaatse binnen Nederland, te bepalen door degeen die de vergadering bijeenriep, dan wel deed bijeenroepen. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder ter vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts één mede-bestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één bestuurder dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon.
De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Een besluit is alsdan genomen, indien de meerderheid dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich voor het voorstel heeft verklaard.
Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende vergadering, welke mededeling in de notulen van die vergadering wordt vermeld.

Adviesraad Artikel 8.
1. De stichting kent een adviesraad.
2. Leden van de adviesraad kunnen slechts zijn natuurlijke personen die actief meewerken om de doelstellingen van de stichting te realiseren, zulks ter beoordeling aan het bestuur
3. Het bestuur beslist over de toelating van een persoon tot de adviesraad.
4. De taken en bevoegdheden van de adviesraad zal het bestuur bij separaat reglement vaststellen.
5. De aan de adviesraad toegekende bevoegdheden mogen niet in strijd zijn met het bepaalde in de Wet of deze statuten.

Boekjaar, jaarstukken. Artikel 9.
1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken der stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
Het bestuur kan de balans en de staat van baten en lasten doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen register-accountant, casu quo accountant-administratieconsulent.
Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daaromtrent een verklaring af.
Het bestuur is verplicht de in dit lid bedoelde bescheiden gedurende tenminste zeven jaren te bewaren.
4. De penningmeester stelt uiterlijk twee maanden voor de aanvang van een boekjaar een begroting van de baten en lasten van het komende boekjaar op.
De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.
Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden v¢¢r de aanvang van het boekjaar vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

Commissies. Artikel 10.
Ter voorbereiding, ondersteuning of uitwerking van de activiteiten van de stichting, kan het bestuur commissies instellen, waarin natuurlijke personen zitting kunnen hebben. De werkzaamheden van de commissies worden door het bestuur geregeld.

Statutenwijziging. Artikel 11.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur.
Is de vergadering waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de bedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, doch ongeacht het aantal aanwezigen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval tenminste twee weken. Het bepaalde in artikel 7 lid 4 tweede zin is van overeenkomstige toepassing.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
5. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledig doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden register.

Ontbinding en vereffening. Artikel 12.
1. Op een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in het voorgaande artikel leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij het bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars benoemde.
3. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding inschrijving geschiedt in het in lid 5 van het voorgaande artikel bedoelde register.
4. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van het batig liquidatiesaldo, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting vast.
5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de door de vereffenaars uit hun midden aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven in het in lid 5 van het voorgaande artikel vermelde register.

Slotbepaling Artikel 13.
In alle gevallen, waarin door de wet of deze statuten niet wordt voorzien, beslist het bestuur.
Voor de eerste maal bestaat het bestuur van de stichting uit:
1. de heer J.R. Koolhaas, voornoemd, als voorzitter;
2. de heer M. Vijn, voornoemd, als secretaris;
3. de heer H.J.A. Schuurmans, voornoemd, als penningmeester.

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen personen zijn aan mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen personen meegedeeld en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en daarna door de verschenen personen ondertekend. Onmiddellijk is daarna deze akte door mij, notaris, ondertekend.

Activiteiten 2008
Overzicht activiteiten Wireless L­eiden in 2008.

Algemeen

- Wireless Leiden heeft in 2008 twee vrijwilligers verloren. Dirk Los, een van onze meest actieve vrijwilligers, kwam om bij een noodlottig auto-ongeval.
Pieter André de la Porte, actief bij Wireless Oegstgeest (NodeVergilius) is bij een ongeluk op zee om het leven gekomen.

Organisatie en Professionalisering:

- We zijn het jaar begonnen met het ontwikkelen van de organisatie "professionalisering") waarbij in grote lijnen het advies in het rapport Blaauwberg ("Toekomstvisie Wireless Leiden") werd gevolgd. Hiervoor werd samengewerkt met de Stichting Living Lab. De coördinator van Living Lab werkte tevens enkele uren per
week aan het vinden van een financiële basis voor het bouwen, beheren en onderhouden van een kwalitatief hoogwaardig netwerk. Ook voor het professioneel opzetten van de vrijwilligersorganisatie hoopten we op de inzet van een LivingLab medewerker. In het voorjaar 2008 vertrok de coördinator bij LivingLab en ook de potentiële medewerker voor vrijwilligersbeleid bleek toch niet beschikbaar. We verwachten in 2009 deze
draad weer op te pakken samen met LivingLab in het bedrijfsverzamelgebouw "Nieuwe Energie".
- Er is samenwerking met "WAVeS" (sinds begin 2009 “iDOE”) gezocht naar mogelijkheden om nieuwe vrijwilligers te werven. Er is een aantal profielen van vacatures op de website van WAVeS gezet. Dit heeft nog geen concrete resultaten opgeleverd.
- In 2008 trad Rick van der Zwet toe tot het bestuur van de stichting. Tevens heeft het bestuur de onderlinge taakverdeling onder de loep genomen.
- Het FreeDiscovery project van de Hogeschool Leiden is een tweede fase ingegaan op basis van een nieuwe subsidie van de Stichting Innovatie Alliantie. Dit project loopt nog tot medio 2010. Het accent ligt op het ontwikkelen van innovatieve toepassingen samen met het bedrijfsleven.
- Een ander Hogeschool Leiden project om authentificatie via het 802.1x-protocol en daarmee o.a. "Eduroam" via het netwerk van Wireless Leiden mogelijk te maken is van start gegaan. Een eerste fase (afstudeerwerk Richard van Mansom) werd in juni succesvol afgerond. Verder uitwerking vindt plaats als gesubsidieerd project. Dit kan naar verwachting in 2009 voltooid worden met de oplevering van een prototype. In
dit project wordt door Hogeschool Leiden samengewerkt met bedrijfsleven en Surfnet.
- We hebben weer een actieve redactionele en inhoudelijke bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van FreeDiscovery die door de Hogeschool Leiden worden uitgegeven.
- Met Hogeschool Leiden en ROC Leiden is een begin gemaakt met het opzetten van een servicedesk voor Wireless Leiden als leer-werkomgeving ("Digitale Poort Leiden"). Deze servicedesk zal voorjaar 2009 ingericht worden in het bedrijfsverzamelgebouw 'Nieuwe Energie'. Ter voorbereiding hebben we een monitoring systeem opgezet (zie verderop).
- Met wethouder M. Witteman (Economische Zaken) is gesproken over het belang van Wireless Leiden voor de stad en het vergroten van de zichtbaarheid van het netwerk. Hier gaan we in 2009 actief mee aan de slag. De gemeente (afdelingen Economische Zaken en Cultuur & Educatie) heeft een belangrijke faciliterende en stimulerende rol gespeeld, o.a. door het samenbrengen van partijen (071-ICT café, Living Lab), het verstrekken van financiële middelen voor een aantal specifieke deelprojecten en het op kritieke momenten beschikbaar stellen van huisvesting.
- Het gehele jaar (met uitzondering van de vakantie-periode en feestdagen) is een wekelijks inloopspreekuur gehouden in het pand aan de Langebrug 56a dat bij Wireless Leiden in gebruik is. Dit pand is door de gemeente Leiden tijdelijk ter beschikking gesteld. Het werd begin januari 2008 betrokken, maar zal in het voorjaar van 2009 weer ontruimd moeten worden.

Veiligheid:

- Er hebben zich geen noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgedaan.
- De risico-inventarisatie en evaluatie is bijgewerkt.
- Besloten is om geen "betonvoetjes" meer te gebruiken bij de nodebouw, gezien de
risico's bij transport via ladders.
- Er is aandacht besteed aan de eventuele gevaren, verbonden aan de aanwezigheid van GSM- en UMTS-masten op locaties waar nodes staan of gebouwd worden. Er is een passage hierover in het veiligheidsplan van Wireless leiden opgenomen.
- Op een locatie werd de aanwezigheid van asbest geconstateerd. We zullen onze bezoeken aan deze locatie zoveel mogelijk beperken. Het probleem is gemeld aan de gebouwbeheerder en maatregelen zijn in voorbereiding.

Netwerkonderhoud en -verbetering:

- De node "Rustenborch" is verplaatst van de locatie Rustenborch naar de locatie Van Wijckerslooth. Het gebouw waarop de node stond was gereed voor de sloop en is kort na de ontmanteling van de node gesloopt.
- De nodes "Unigor" en "Thomas" hebben een upgrade gekregen. Van een PC is overgeschakeld naar een "soekris" (een 'embedded' systeem zonder draaiende onderdelen).
- De node "Lijtweg" is geheel herbouwd en sterk gemoderniseerd. In plaats van drie pc's staan er nu twee masten met "soekrissen".
- Bij de modelwoning van de flat aan het Pergolesipad is een node (af)gebouwd en voorzien van een proxyserver (voor internet-toegang).
- Op het zorghuis Parelvissers is een hulpnode gebouwd voor de verbindingen met Pergolesipad en Voorschoten.
- Op de Hogeschool Leiden is een dubbele node “NodeDirkLos” (een volgens klassiek concept en een naar een nieuw ontwerp) gebouwd.
- De node aan het Plantsoen is na lange tijd weer in de lucht gebracht, na een verbouwing van het gebouw waar hij op stond.
- De internetverbinding bij de Hooglandse Kerk heeft een upgrade ondergaan.
- Bij de school Woutertje Pieterse is een nieuwe proxyserver (internetverbinding) gerealiseerd.
- De node Xant in het centrum, bij de Nieuwe Rijn, is gebouwd.
- De toegang tot Internet is verbeterd door uitbreiding van het aantal gateways. Met XS4All wordt gesproken over continuering van de sponsoring. Een drietal bedrijven (IMI, Cope, Switch) sponsort met ingang van 2009 een internetverbinding.
- Er is een server ingericht voor het monitoren van de werking van het netwerk. De hardware werd gesponsord door Novell/Intel en de server is geplaatst in het datacentre van Joost BV. De server is zowel aan het Wireless Leiden netwerk verbonden als aan internet. De monitoring en de analyse van het gebruik zal verder
uitgebouwd worden in 2009.
- Wireless Voorschoten heeft een eerste node ("NodeHofland") gebouwd met ondersteuning van Wireless Leiden.

Overige projecten:

- Een nieuw node-concept ("IRIS") is gedefinieerd en een project om een prototype te bouwen is gestart door een afstudeerder van Hogeschool Leiden. Dit betreft zowel de ontwikkeling van de softwareconfiguratie als het bouwen van een “nodemachinefabriek” en prototype. Dit prototype zal voorjaar 2009 opgeleverd worden.
- Er is een presentatie gehouden ter voorbereiding van een project om het netwerk van Wireless Leiden in samenwerking met het ROC te gaan beheren.
- Een project met als doel de harde schijven, in nodes die van een PC gebruik maken, te vervangen door Compact Flash kaartjes is gestart en is goed gevorderd. De betrouwbaarheid van het netwerk is hiermee verbeterd.
- Een project om video-streaming via het netwerk van Wireless Leiden / Wireless Jacobswoude mogelijk te maken is gestart. Een eerste doelstelling is het verzorgen van videobeelden tijdens zeilwedstrijden op het Braassemermeer en de Westeinderplas.
- Bij de "Gouden Spike" atletiekwedstrijden was er weer draadloos internet via Wireless Leiden.
- Er is gewerkt aan een verdere uniformering van de hardware van de nodes van Wireless Leiden. In het kader van dit project is ook een presentatie gehouden.
- Er is een eerste versie gemaakt van een nieuwe, dynamische, weergave van de nodes va Wireless Leiden op een kaart ("nodemap").
- Er is een project gestart om, in samenwerking met de Hogeschool Leiden en het ROC, de kamers van een aantal verzorgingshuizen in Leiden en Alphen van draadloos internet te voorzien.
- De configuratie-database waarin de gegevens van alle nodes zijn opgeslagen zal worden gemoderniseerd. Dit project is in 2008 gestart en zal naar verwachting in 2009 afgerond kunnen worden.
- Voor de website is een nieuw content management systeem (op basis van Drupal) opgezet, de nieuwe website is begin 2009 online gegaan.
- We hebben een plan gemaakt voor het opzetten van 'Wireless Paramaribo'. Dit krijgt een vervolg in 2009.

PR:

- Optreden in tv-programma 'Kassa' over de mogelijkheden van WiFi voor internet op het platteland. Wireless Jacobswoude / Bilderdam is een mooi voorbeeld hoe je dat samen, draadloos, kunt regelen.
- Een artikel in het AD over het zelf maken van antennes.

Korte vooruitblik op 2009
- Bij de eind 2008 nog lopende projecten is hierboven al vermeld dat ze naar verwachting in 2009 voltooid zullen worden.
- De node op het Stadhuis zal een upgrade ondergaan en een “demo-node” worden.
- Ook op het gebied van netwerkonderhoud en -verbetering staan diverse activiteiten voor 2009 op het programma, waarvan enkele al gestart zijn.

Het bestuur van de stichting Wireless Leiden
 

 

Aktiviteiten 2009

Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2009.

Mijlpalen

- In 2009 is een nieuwe "nodemachinefabriek" voltooid en succesvol getest. Met de "nodemachinefabriek" kan de "op maat geconfigureerde" software voor nodes op eenvoudige wijze gegenereerd worden.
- Wireless Leiden kon daarom in 2009 beginnen met de uitrol van sterk verbeterde software (de laatste stabiele versie van FreeBSD) op de nodes. Deze operatie zal de betrouwbaarheid en stabiliteit van het netwerk ten goede komen. Alle nodes zullen nu bovendien identiek geconfigureerd worden, hetgeen het beheer vereenvoudigt.
- Tegelijkertijd is - na een succesvolle testperiode - begonnen met de uitrol van een vernieuwd type node ("IRIS") met modernere hardware. Alle bestaande nodes zullen gaandeweg worden vervangen door dit nieuwe type node, dat te beschouwen is als de "derde generatie" node van Wireless Leiden.
- In 2009 is de verbetering van de betrouwbaarheid en de kwaliteit van het netwerk ook verder aangepakt door voor de "interlinks" (onderlinge verbindingen tussen de nodes) te beginnen met het overschakelen naar een hogere frequentie (van de 802.11b-standaard naar de 802.11a-standaard), waardoor veel minder hinder ondervonden zal worden van thuisnetwerkjes. Deze privé netwerkjes stoorden ons netwerk steeds meer. Op sommige locaties hebben wij ruim 150 privé privé netwerkjes gedetecteerd. Door het overschakelen op een hogere frequentie gaan deze storingen tot het verleden behoren.

Organisatie en Professionalisering:

- Het bestuur heeft in onderling overleg besloten om in een driemans-bezetting verder te gaan: Henk Uittenbogaard (voorzitter) René Hasekamp (secretaris) en Huub Schuurmans (penningmeester). Peter Poeliejoe, Rudi van Drunen en Rick van der Zwet hebben het bestuur verlaten.

- Het bestuur en enkele vrijwilligers ondergingen in 2009 een basis-training ITIL.

- Begin 2009 hebben wij het door de gemeente Leiden ter beschikking gestelde pand aan de Langebrug 56a moeten verlaten.
De Stichting Wireless Leiden mag vanaf medio 2009 gebruik maken van de ruimte van de Stichting Living Lab in "Nieuwe Energie" voor vergaderdoeleinden en voor het inloopspreekuur.
- In een overgangsperiode heeft Wireless Leiden gebruik mogen maken van een ruimte van ROC Leiden, eveneens in "Nieuwe Energie".

- In het kader van het Free Discovery project is de samenwerking met de Hogeschool Leiden voortgezet. Het Free Discovery project loopt nog tot medio 2010. Het accent ligt op het ontwikkelen van innovatieve toepassingen, samen met het bedrijfsleven.
- Het project van de Hogeschool Leiden om authentificatie via het 802.1x-protocol en daarmee o.a. "Eduroam" via het netwerk van Wireless Leiden mogelijk te maken is in 2009 zo goed als afgerond. In 2010 staat een demo gepland. In dit project wordt door Hogeschool Leiden samengewerkt met bedrijfsleven en Surfnet.
- Wireless Leiden heeft weer een actieve redactionele en inhoudelijke bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van Free Discovery die door de Hogeschool Leiden worden uitgegeven.
- De samenwerking met Hogeschool Leiden en ROC Leiden om te komen tot het opzetten van een servicedesk voor Wireless Leiden als leer-werkomgeving ("Digitale Poort Leiden") is voortgezet. In 2009 is een student ven Hogeschool Leiden begonnen aan een stage, die moet leiden tot het operationeel maken van de servicedesk, die zal gaan fungeren als een leer-werk omgeving" voor ROC-studenten.
Wireless Leiden heeft in 2009 haar ambities aangaande de servicedesk enigszins aangepast, en streeft nu naar een bezetting van een dagdeel per week door twee studenten. Voor ROC-studenten kan het leerproces uitgebreid worden met metingen van de dekking van het netwerk in de stad.
- Het gehele jaar (met uitzondering van de periode waarin Wireless Leiden niet beschikte over kantoorruimte en de feestdagen) is weer een wekelijks inloopspreekuur gehouden. Dit inloopspreekuur blijkt bij de gebruikers van ons netwerk in een behoefte te voorzien.

Veiligheid:

- Er hebben zich geen noemenswaardige veiligheidsincidenten voorgedaan.

Netwerkonderhoud en -verbetering:

Nieuwe nodes:

- Bij het verpleeghuis Leythenrode is een nieuwe node gebouwd, tegelijk met het aanleggen van een draadloze internettoegang voor de bewoners. Deze node maakt deel ut van het Rijnland project, in samenwerking met de Rijnland-groep, de Hogeschool Leiden en ROC Leiden.
- Kantoor deClercq sponsort een nieuwe node. Voorbereidende werkzaamheden zijn hiervoor verricht.
- Op Nieuwe Energie is ook een node voorzien. De bouw daarvan kan echter pas beginnen wanneer de werkzaamheden aan het dak van het gebouw voltooid zijn.

Ontmantelde nodes:

- De Node Joost is - in verband met het opheffen van de vestiging Leiden - ontmanteld.
- De node Vergilius in Oegstgeest is - in verband met familieomstandigheden van de bewoners van de betreffende flat - ontmanteld.

Tijdelijke Projectleider nodebouw

- Teneinde de voorziene upgrade van het gehele netwerk een vlotte start te geven is in november 2009 voor een periode van drie weken een externe projectleider ingehuurd.
Onderstaand een korte samenvatting van de werkzaamheden gedurende die drie weken:

- Verpleeghuis Leythenrode: NodeLeythenrode werd afgebouwd en van de nieuwe software voorzien.

- Rijnland ziekenhuis (NodeGraficall): Een begin is gemaakt met de modernisering van deze node.

- Zorghuis Roomburgh. Een nieuwe NodeRoomburgh3 werd gebouwd volgens nieuw concept.

- Hogeschool Leiden: (NodeDirkLos2) voorzien van nieuwe software en 802.11a-interlinks gebouwd.

- Pieterskerk: Nieuwe NodeVosko3 volgens nieuw concept gebouwd, met 802.11a-interlinks.

- Plantsoen: NodePlantsoen2 volgens nieuw concept met 802.11a interlinks gebouwd.

- Stadhuis: een geheel volgens nieuw concept gebouwde NodeStadhuis vervangt de oude nodes Stadhuis1,2,3,4.

- Zorghuis Haagwijk: CNodeHaagwijk heeft een nieuwe 802.11a-linkgekregen.

- Rabobank: Enkele interlinks van de ontmantelde node Joost zijn verplaatst naar de Node Rabo.

- LIACS: Er is een link tussen node Unigor (Gorlaeus laboratoria) en LIACS tot stand gebracht.

 

PR:

- Rick van der Zwet is geïnterviewd door het dagblad "Spits".

Korte vooruitblik op 2010
- De upgrade van het netwerk, waarbij de software een upgrade krijgt naar de laatste stabiele versie van FreeBSD, en de hardware gaandeweg vervangen wordt door nodes volgens het bovengenoemde "IRIS" concept, wordt voortgezet. Deze activiteiten zullen de hoogste prioriteit krijgen in 2010.
- De demo van het Eduroam-project wordt in 2010 verwacht.
- De Node deClercq zal worden gebouwd, na de in 2009 verrichte voorbereidende werkzaamheden.
- Het Leythenrode-project (draadloos internet voor de bewoners van het zorghuis) zal aan uitvoerige tests worden onderworpen en vervolgens worden opgeleverd.


Het bestuur van de stichting Wireless Leiden

 

Aktiviteiten 2010

Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2010.

Mijlpalen

- In 2010 is het werk aan verbetering van de software die in de nodes wordt gebruikt doorgegaan, waardoor de "nodemachinefabriek" voortdurend verder verbeterd is. Hoewel ook in 2011 nog verfijningen in de software te verwachten zijn, is het project waarin de software een grote, algemene, upgrade onderging, voltooid. De nieuwe nodesoftware kan nu eenvoudig "op maat" gegenereerd worden voor de nodes.
- De uitrol van een nieuw type node met de laatste release van FreeBSD en het nieuwe "IRIS" hardwareconcept
("IRIS" staat voor "Independent Radio Interface System") is verder gegaan en 50 van de ca. 80 nodes voldoen nu aan deze nieuwe standaard van Wireless Leiden. Ook de nodekasten zijn nu gestandaardiseerd. De nodes die van nieuwe hardware en software zijn voorzien blijken aanzienlijk stabieler te zijn dan de vorige generaties nodes. Ook de onderlinge verbindingen tussen de nodes ("interlinks") zijn sneller en betrouwbaarder geworden. Verder is het beheer van deze vernieuwde nodes eenvoudiger dan van de vorige generaties nodes.
- Een vernieuwd softwarematig systeem (Nagios) om de nodes op afstand (via internet of via het netwerk van Wireless Leiden) te monitoren is ingevoerd.
- Op onze website is een interactieve nodemap geplaatst. Hieraan is meegewerkt door studenten van de Hogeschool Leiden.
- Wanneer gebruikers voor de eerste keer op een node inloggen komen ze terecht op een "captive portal"-webpagina met korte instructies en moeten ze een "fair use"-policy accepteren door het indrukken van een knop op die pagina.
- Het aantal proxy-servers voor internettoegang via ons netwerk in in 2010 gestegen tot 12. Vrijwel overal binnen het netwerk kan internettoegang nu op een nabijgelegen plaats verkregen worden.
- In 2010 is gestart met het opzetten van het "iLeiden"-project. Dit houdt in dat voor internetverbindingen via ons netwerk geen proxy-server meer ingesteld hoeft te worden in een browser. Dit is niet alleen eenvoudiger voor de bestaande groep van thuisgebruikers, maar geeft met name de gebruikers van apparatuur waarop geen proxy-server ingesteld kan worden, zoals veel mobiele telefoons en "tablets" (bijvoorbeeld de iPad) de mogelijkheid om van ons netwerk gebruik te maken. Het project bevindt zich eind 2010 nog in de testfase.
- Het bedrijf AnyWi heeft in samenwerking met Wireless Leiden in 2010 een aantal webcams geplaatst.
rondom grote bouwlocaties in Leiden. Voor de verbinding naar het Internet werd gebruik gemaakt van het netwerk van Wireless Leiden. De beelden zijn o.a. Zichtbaar op de websites van Rivierduinen, ROC Leiden en Wireless Leiden.
- Bij het verpleeghuis Leythenrode is de apparatuur voor draadloze internettoegang voor de bewoners in 2010 uitgebreid getest en vervolgens opgeleverd. Voor dit project is samengewerkt met het ROC en de Hogeschool Leiden. Via een viertal accesspoints hebben de bewoners nu desgewenst gratis draadloze toegang tot het internet. Deze apparatuur heeft eind 2010 weer een gedeeltelijke upgrade ondergaan (die in 2011 voltooid wordt), waarmee geheel wordt voldaan aan ons "IRIS"-concept. Hierdoor is een betrouwbare verbinding mogelijk.
- Wireless Kaag en Braassem heeft in samenwerking met Wireless Leiden een aantal nodes rondom de Westeinder vervangen door nieuwe "IRIS" nodes. Dit heeft geresulteerd in een groter bereik op de plas en sneller Internet in de havens. Een hoogtepunt was de verbinding tussen de Watertoren in Aalsmeer en de Hooglandse Kerk in Leiden over een afstand van 38 km., waarmee de grootste afstand van 8 km ruimschoots werd overtroffen.
- De server-hardware is vervangen door modernere exemplaren en de server-infrastructuur is verbeterd.
Er is gewerkt aan prioriteiten bij het beheer van de servers.

Organisatie en Professionalisering:

- De Stichting Wireless Leiden heeft in 2010 weer gebruik mogen maken van de ruimte van de Stichting Living Lab in "Nieuwe Energie" voor vergaderdoeleinden (zoals voor de tweewekelijkse "techniekavond", waarop presentaties worden gehouden, en voor het inloopspreekuur).
- Het gehele jaar (met uitzondering van de zomerperiode en de feestdagen) heeft Wireless Leiden weer een wekelijks inloopspreekuur gehouden. Dit inloopspreekuur blijkt bij de gebruikers van ons netwerk in een behoefte te voorzien.
- In 2010 heeft Wireless Leiden een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen, waarvan enkelen inmiddels een actieve rol binnen onze organisatie vervullen.
- Op 17 december 2010 is Stefan Verhaegh aan de TU Twente gepromoveerd op een proefschrift over het ontstaan en de wijze van werken van Wireless Leiden. Het proefschrift heet "How Community Innovation Works", met de ondertitel: "A Material-Semiotic Analysis of the Wireless Leiden Wi-Fi Network".

Veiligheid:

- Er hebben zich geen veiligheidsincidenten voorgedaan.

Netwerkonderhoud en -verbetering:

Diversen:

- Er is een accesspoint aangelegd in het atrium van het stadhuis van Leiden, verbonden met NodeStadhuis.
- De nodes CeTIM (op de Hooglandse Kerk,) hebben een upgrade naar ons "IRIS"-concept ondergaan. De drie bestaande nodes zijn omgebouwd tot twee nieuwe nodes (CeTIM 1 en 2) en er is tevens een acesspoint gebouwd dat in de kerk gebruikt kan worden tijdens evenementen.
- De node Hofwijck (in Oegstgeest) is conform het "IRIS"-concept herbouwd.
- Een zelfde operatie vond plaats bij de node OBLSte (openbare bibliotheek Stevenshof)
- Ook de node Robijn onderging een dergelijke upgrade.
- De nodes Unigor (nu gesplitst in Unigor 1 en 2) en UnigorN zijn omgebouwd volgens "IRIS"-concept.
- Teneinde de voorziene upgrade naar "IRIS" van het gehele netwerk vlotter te doen verlopen is in mei 2010 voor een periode van drie weken weer een externe projectleider ingehuurd. De volgende werkzaamheden zijn gedurende die drie weken verricht:
De nodes Cope, Graficall, Leythenrode, JVC, Roomburgh (1 en 2), Haagwijk, AJSoft (1 en 2), RijnVliet, IMI (openbare bibliotheek), Som (1 en 2) op het LUBA-gebouw, Broekplein, Rosmolen, Regenboog, Vosko (1 en 2), Lijtweg (1 en 2), Rustenborch, Rabo (1 en 2), en DirkLos werden omgebouwd volgens "IRIS"-concept.
Op enkele plaatsen werden bovendien kleinere werkzaamheden (zoals het verbeteren van "interlinks" tussen diverse nodes) verricht.

Nieuwe nodes:

- Er werd een nieuwe node gebouwd op het LUMC. Bij deze node werd tevens een webcam geplaatst.
- Ook op het oude belastingkantoor werd een nieuwe node (naar de sponsor "Geluidsnet" genoemd) met webcam gebouwd.
- Er werd een nieuwe node ("Psycho") gebouwd op het Pieter de la Court-gebouw aan de Wassenaarseweg 52. Ook hier werd een webcam geplaatst.
- De in 2009 geplande node op het advocaten- en notarissenkantoor deClercq is in 2010 gebouwd.
- In Oegstgeest is een node LangeVoort (volgens "IRIS"-concept) gebouwd.
- Er is contact geweest met de woningbouwvereniging Dunavie in Katwijk over de bouw van een aantal nieuwe nodes op gebouwen van Dunavie.

Ontmantelde nodes:

Er zijn in 2010 geen nodes ontmanteld.

Diverse projecten en activiteiten

- In het kader van het Free Discovery project is de samenwerking met de Hogeschool Leiden voortgezet. Het Free Discovery project is medio 2010 afgelopen. Het accent lag in het laatste jaar op het ontwikkelen van innovatieve toepassingen, samen met het bedrijfsleven. Wireless Leiden heeft ook in 2010 weer een
actieve bijdrage geleverd aan de nieuwsbrieven van Free Discovery, die door de Hogeschool Leiden werden uitgegeven.
- Het "generic proxy" project in samenwerking met de Hogeschool Leiden is afgerond.
- Een student van de Hogeschool Leiden heeft in het kader van het "IRIS"-project een onderzoek naar de bruikbaarheid van diverse hardware-interfaces getest en is op dat onderzoek afgestudeerd.
- Het project van de Hogeschool Leiden om authentificatie door studenten en medewerkers van universiteiten en andere onderwijsinstellingen wereldwijd, via het internationaal gebruikte "Eduroam"- systeem mogelijk te maken via het netwerk van Wireless Leiden, is in 2010 zover afgerond, dat het klaar is
voor een demo.
- Een andere student van de Hogeschool Leiden heeft gewerkt aan een beheersproject met een helpdesk, als samenwerkingsproject van Wireless Leiden met het ROC en de Hogeschool Leiden. Er is in
dat kader een server geplaatst bij het ROC met een ticketing systeem. Dit beheersproject is nog niet operationeel.
- Er zijn contacten geweest met diverse andere organisaties,onder meer uit Melbourne (Darebin City Council), Paramaribo, Hongarije, Turkije en Arnhem.
- Wireless Leiden heeft een aantal gastcolleges bij het ROC Leiden gegeven.
- Wireless Leiden heeft de infrastructuur voor de deelname van de gemeente Leiden aan het internationale Save Energy project geleverd en geïnstalleerd, en daarvoor een server, met een verbinding met het Wireless Leiden netwerk, geplaatst bij LIACS,
- Adviezen over draadloze toepassingen zijn onder meer gegeven aan de Stichting "Peen en Ui" voor draadloos internet bij Aalmarkt, aan het 'Makers aan de Markt' project, en aan Bouman Anthuriums in Berkel en Rodenreijs, over het contact maken met een internetverbinding op afstand.
- Wireless Leiden is opgenomen in "The ePractice.eu portal", een initiatief van de Europese Commissie om "eGovernment"-ontwikkelingen te publiceren en te bediscussiëren.
- Twee scholieren hebben zich via een van onze vrijwilligers als eersten bij Wireless Leiden voor een maatschappelijke stage aangemeld. Zij hebben gewerkt aan het in kaart brengen van de dekking van het netwerk.

Korte vooruitblik op 2011

- De upgrade van het netwerk volgens het meergenoemde "IRIS" concept zal in 2011 voltooid worden. Het netwerk vaan Wireless Leiden zal dan een aanzienlijk grotere betrouwbaarheid hebben. Storingen door privé-netwerkjes zullen tot het verleden behoren en de noodzaak om nodes te bezoeken om storingen ter plaatse te verhelpen zal een uitzondering worden.
- Het eerder genoemde iLeiden-project zal in 2011 uitgerold worden, waarna het voor gebruikers eenvoudiger is om verbinding te maken met het Internet. Het is de verwachting dat gebruikers van smartphones en tablets, met name buitenlandse bezoekers van Leiden, dan veelvuldig gebruik van het netwerk zullen maken.
De demo van het Eduroam-project wordt in 2010 verwacht.
- Het Leidse bedrijf Mobzili wil het netwerk van Wireless Leiden gaan gebruiken voor het verspreiden van lokale informatie via de 'AllArroundMe' applicatie op de Iphone en Android.
- Er wordt naar gestreefd de nodebouw zodanig te vereenvoudigen, dat nieuwe nodes modulair binnen enkele uren ook door niet gespecialiseerde personen kunnen worden geplaatst.
- Wireless Leiden wil het gebruik van toepassingen, met name streaming video bij (sport-)evenementen (bijvoorbeeld zeilwedstrijden), op het netwerk verder stimuleren. De beelden zullen zichtbaar zijn via internet.
- Het inloopspreekuur en de "techniekavonden" zullen in 2011 worden gecontinueerd.

Het bestuur van de Stichting Wireless Leiden

Aktiviteiten 2011


Overzicht activiteiten Wireless Leiden in 2011.

Mijlpalen

- In 2011 kon de upgrade van de nodes naar het IRIS-concept voltooid worden. IRIS betekent "Independent Radio Interface System", een concept ontwikkeld in samenwerking met Hogeschool Leiden. Er zal nu nog slechts plaatselijk onderhoud nodig zijn en incidenteel apparatuur vervangen moeten worden om het netwerk op het huidige hoge peil te houden. Het netwerk is nu aanzienlijk stabieler en sneller en makkelijker te onderhouden dan onder de eerdere configuraties.

- Eind 2011 is de firmware van alle node-onderdelen geüpgraded naar de laatste versie. Aangezien iedere node (nu ca. tachtig) doorgaans drie "nanostations" bevat voor de verbindingen met andere nodes was dit een forse klus. De software-upgrade kon succesvol on-line via het netwerk plaatsvinden.

- In 2011 is de nodebouw vereenvoudigd doordat de bouw technisch wordt voorbereid (het configureren en verzamelen van apparatuur), en de eigenlijke bouw vervolgens met behulp van een "bouwdoos" die alle materialen bevat eenvoudig en relatief snel uit wordt gevoerd.

- in 2011 is een "heatmap" ontworpen, in samenwerking met de Hogeschool Leiden. Dit is een kaart van het gebied waarbinnen Wireless Leiden te ontvangen is, waarop de dekkingsgraad is aangegeven. Vrijwilligers te voet of op de fiets maken een ronde, waarbij de dekking in combinatie met de locatie (via GPS) gemeten wordt. De resultaten van deze metingen worden "geprojecteerd" op de kaart. Dit geheel wordt de "heatmap" genoemd.

- In 2011 is het "iLeiden"-project na een testfase voltooid en uitgerold. Dit houdt in dat voor het gebruik van internet via ons netwerk geen proxy-server meer ingesteld hoeft te worden in de browser. Dit is in de eerste plaats gedaan ten behoeve van mobiele gebruikers (met smartphones, tablets of netbooks). Met name de mobiele gebruikers waren er niet van op de hoogte dat er een "proxy-server" in de browser moest worden ingesteld om te kunnen internetten via Wireless Leiden. Bovendien is het instellen van een proxy-server in mobiele apparatuur vaak onbekend bij de gebruikers ervan.
Het "proxy-systeem" is daarnaast gehandhaafd ten behoeve van gebruikers met een vaste verbinding met Wireless Leiden. Zij kunnen dan van andere internetpoortjes gebruik maken dan de mobiele gebruikers.

- Wireless Leiden heeft tijdens de aanwezigheid van "Serious Request" in Leiden diverse faciliteiten verzorgd.
Er was een node met een Wifi access point met hoge capaciteit gericht op de Beestenmarkt, voor de bezoekers van het evenement daar. Bovendien was er bij de node een webcam geplaatst, in samenwerking met het bedrijf AnyWi Technologies, waarop de drukte op en rond de Beestenmarkt waargenomen kon worden. Deze faciliteiten konden gerealiseerd worden dankzij de welwillende medewerking van SLS Wonen en Webster University. Wij zijn in gesprek met SLS Wonen om deze node in aangepaste vorm te mogen laten staan.

- Ook is tijdens Serious Request (op verzoek van de organisatoren van deze faciliteit) een internetverbinding bij het Stadhuis voor het grote videoscherm met live beelden van het Glazen Huis (via internet) tot stand gebracht.

- Verder is, ook op verzoek van de organisatoren, een internetverbinding tot stand gebracht om streaming audio (radio) te kunnen verzorgen bij de "Houten Hut" bij de Hooglandse kerk, een initiatief van studentenvereniging Quintus.

- Tijdens de El Cid dagen van de Universiteit Leiden is streaming video in HD-kwaliteit gerealiseerd vanuit de Hooglandse kerk naar een aantal studentenverenigingen. Wireless Leiden wil vaker dit soort streaming video gaan realiseren en gaat werken aan een eenvoudige opzet daarvan.

- Wireless Kaag en Braassem heeft in samenwerking met Wireless Leiden een aantal nodes rondom de Westeinder vervangen door nieuwe "IRIS" nodes. Dit heeft geresulteerd in een groter bereik op de plas en sneller Internet in de havens. De grootste node staat nu op 40 meter hoogte op de Watertoren van Aalsmeer, aan de rand van de Westeinder. Hier staan 3 antennemasten opgesteld met totaal 10 antennes en 2 Webcams.
Ook is de verbinding tussen de Watertoren in Aalsmeer en de Hooglandse Kerk in Leiden over een afstand van 28 km. tot stand gebracht, waarmee de tot dusverre grootste bereikte afstand van 8 km ruimschoots werd overtroffen.

Via Webcams kunnen de watersporters zien of het aantrekkelijk genoeg is om te gaan varen. En de vogelliefhebbers kunnen het wel en wee van de valken in de toren volgen. In een aantal jachthavens staan kleinere nodes opgesteld voor de recreanten. De bedoeling is om het aantal webcams in de toekomst verder uit te breiden.

Organisatie en Professionalisering:

- De Stichting Wireless Leiden heeft in 2010 weer gebruik mogen maken van de ruimte van de Stichting Living Lab in "Nieuwe Energie" voor vergaderdoeleinden.

- Het gehele jaar (met uitzondering van de zomerperiode en feestdagen) heeft Wireless Leiden weer een wekelijks (later tweewekelijks) inloopspreekuur gehouden.

- Ook is de tweewekelijkse "techniekavond" voor vrijwilligers succesvol gecontinueerd.

- In 2011 heeft Wireless Leiden een aantal nieuwe vrijwilligers kunnen verwelkomen. Nieuwe vrijwilligers blijven altijd welkom!

Veiligheid:

Er hebben zich geen veiligheidsincidenten voorgedaan.

Netwerkonderhoud en -verbetering:

Upgrades:

De volgende nodes hebben in 2011 een upgrade naar IRIS ontvangen: Aster (op een flat aan de Asterlaan in Katwijk), LivingLab (op de flat aan het Pergolesipad), Lebkov (op het gebouw boven de sandwich speciaalzaak aan de achterzijde van het station), twee nodes op het Kaageiland SPKaag1 (op de werf van Hoogenboom) en SPKaag2 (op de loods van Royal Van Lent), Unigor (op het Universiteitsgebouw bij de A44), Houtmarkt (op de Houtmarkt-school), Zijloever (op het gelijknamige verzorgingshuis aan de Lage Rijndijk), Rund (bij Jan Vossensteeg / Rundermarkt) en LangeVoort (in Oegstgeest).

Op enkele plaatsen werden bovendien kleinere werkzaamheden (zoals het verbeteren van "interlinks" tussen diverse nodes) verricht.

Nieuwe nodes:

Er zijn in 2011 enkele nieuwe nodes gebouwd: Victoria (op het gebouw van Victoria Vastgoed aan het Gangetje), KWVdeKaag (bij de Kaagsociëteit; deze node wordt in 2012 nog uitgebreid), Webster (in het torentje van het door SLSwonen aan Webster University verhuurde gebouw op de hoek van het Kort Rapenburg en het Galgewater). Deze node is gebouwd ten behoeve van de bezoekers van het Glazen Huis op de Beestenmart. Er zijn op dit moment besprekingen gaande met SLSwonen om de node te handhaven, ROCL (op het nieuwe gebouw van het ROC aan de Lammenschansweg).

Ontmantelde nodes:

Er zijn in 2011 geen nodes ontmanteld.

Externe contacten

Er zijn contacten geweest met diverse externe organisaties om na te gaan of samenwerking mogelijk is of naar aanleiding van verzoeken om hulp. In dit kader kunnen genoemd worden gesprekken met Centrummanagemment Leiden en correspondentie met Wireless Paramaribo i.o..

De vruchtbare samenwerking met ROC, Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden is in 2011 gecontinueerd.

Ook zijn er contacten geweest met Wireless Arnhem.

Diverse projecten en activiteiten

Wireless Leiden heeft zich, na een voorlichtingsbijeenkomst, welwillend georganiseerd door de Stichting IPv6 Nederland, beraden op de vraag wat er in het netwerk gewijzigd moet worden om het netwerk compatibel met dit nieuwe internetprotocol te maken. De eerste conclusie was dat dit geen hoge prioriteit heeft.

Wireless Leiden is klaar voor een test, in samenwerking met de Hogeschool Leiden, de Universiteit Leiden en Surfnet, voor toepassing van het internationaal gebruikte "Eduroam"-systeem (waarmee studenten wereldwijd bij locale onderwijsinstellingen kunnen inloggen) via ons netwerk.

Dankzij Wireless Leiden heeft het Servicepunt van de 3 October vereniging (in het stadhuis) internet in haar kantoor.
Korte vooruitblik op 2012

- Het inloopspreekuur en de "techniekavonden" zullen in 2012 worden gecontinueerd.

- Een node is gepland op het zeeverkennerseiland tegenover de "Boterhuismolen" bij het Joppe. Hier is een sitesurvey verricht. Naar verwachting kan de node in het voorjaar gebouwd worden.

- Ook is een node gepland bij de RKVV Meerburg. Hiervan wordt de bouw in het vroege voorjaar verwacht.

- Wireless leiden zal zich in 2012 in Leiden in het bijzonder gaan richten op het bereiken van dekking op straatniveau. Door het toenemende gebruik van smartphones en tablets is hier behoefte aan ontstaan. Over een dergelijke voorziening wordt met enkele partijen overlegd.
Een succesvolle realisatie van een voorziening op straatniveau was (en is) de node Webster, die tijdens Serious Request internet via WiFi beschikbaar stelde op de Beestenmarkt.

De afgelopen jaren heeft Wireless Leiden zich succesvol gericht op het realiseren van een degelijke basisstructuur ("backbone"). Nu die gerealiseerd is en het netwerk daardoor zeer stabiel is geworden, gaan wij ons ook richten op bepaalde groepen gebruikers, zoals het winkelend publiek, toeristen en watersporters. Dit vereist een fijnmaziger structuur van ons netwerk.

Ook zorginstellingen zonder WiFi-faciliteiten krijgen onze aandacht. Zo is er in onze planning een voorziening voor het brengen van internet op de kamers van het verzorgingshuis Robijnhof, analoog aan wat wij gerealiseerd hebben bij Leythenrode. Dit project zal worden uitgevoerd in samenwerking met de Hogeschool Leiden.

De geplande internet-voorziening bij RKVV Meerburg geeft een andere doelgroep aan: bezoekers van sportevenementen.
Ook zal de waterrecreatie nog meer aandacht van Wireless Leiden krijgen. De Kagerplassen kunnen uitzien naar een grotere dekkingsgraad en de Westeinderplassen houden onze aandacht. Ook streven wij ernaar om videobeelden van zeilwedstrijden te gaan streamen en ze uit te zenden via internet.

- Verder zal Wireless Leiden in 2012 aandacht gaan besteden aan (anonieme) gebruikersstatistieken en verbetering van de toegang voor mobiele gebruikers. Mogelijk wordt dit een studentenproject, in samenwerking met de Hogeschool Leiden.

Het bestuur van de Stichting Wireless Leiden.
http://www.wirelessleiden.nl
bestuur@wirelessleiden.nlCorrespondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA OegstgeestKamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062

Aktiviteiten 2012

Jaaroverzicht 2012 Wireless Leiden

Werkomgeving:

De snelle opkomst van tablets en smartphones heeft in 2012 een grote vraag naar WiFi op “straatniveau” doen ontstaan. In 2011 heeft Wireless Leiden hier al op ingespeeld met het iLeiden-project, dat de noodzaak voor het instellen van een proxy-server bij het verbinden met ons netwerk heeft weggenomen. In 2012 is bij de bouw van nieuwe nodes voor het eerst expliciet gekeken naar dekking op straatniveau. In 2013 en de komende jaren zal hier primair op gelet worden bij de bouw van nieuwe nodes.

Milestones:

Techniek:
– Nadat in de afgelopen jaren de hardware en software van alle nodes aan een upgrade is onderworpen, waardoor het netwerk aanzienlijk stabieler geworden is, zijn de hard- en software van de nodes in 2012 weer verder verbeterd:
De software van de internet-gateways (“poortjes naar het internet”) is nu geïntegreerd in de node-software. Voordien was een apart kastje nodig voor een internet-gateway. Wanneer nu een nieuwe internetverbinding beschikbaar wordt gesteld, is alleen een kleine ingreep in de node-configuratie nodig. De nodes waarbij dit mogelijk is (het merendeel) noemt Wireless Leiden Hybrid-nodes.
– De database waarin de configuratie van alle nodes is opgenomen is in 2012 gemoderniseerd. De bestanden in de database zijn niet meer in het wat moeilijk te lezen "perl", maar nu in het beter toegankelijke "python" geschreven.

Projecten:
– In de gemeente Zoeterwoude is, op initiatief van de Jongeren Advies Raad aldaar, in samenspraak met Wireless Leiden, en met medewerking van het gemeentebestuur van Zoeterwoude, een Free-WiFi project van start gegaan. Het doel van het project is om gratis WiFi-internet op alle belangrijke locaties in de gemeente voor de inwoners ter beschikking te stellen.
De gemeente Zoeterwoude heeft een startbedrag beschikbaar gesteld waarvan een aantal nodes gebouwd kon worden. Plaatselijke vrijwilligers hebben geholpen met het vinden van (verdere) sponsors en locaties voor nodes en de bouw is tot dusverre door Wireless Leiden gerealiseerd.
Zoals uit het onderstaande overzicht van nieuwe nodes blijkt, verloopt het project voorspoedig.

– In de gemeente Teylingen is een soortgelijk Free-WiFi project in voorbereiding. Daar is het initiatief vanuit de gemeenteraad gekomen. Commerciële aanbieders waren niet in staat om Free-WiFi tegen betaalbare kosten te realiseren. Toen is er contact gezocht met Wireless Leiden, dat het plan tegen materiaalkosten, met de inzet van plaatselijk vrijwilligers, kan realiseren. Het plan is eind 2012 door een enthousiaste gemeenteraad aangenomen, en tot dusverre hebben zich 13 vrijwilligers uit Teylingen aangemeld om verschillende aspecten van het project te realiseren.

– Er is eind 2012 overleg met gemeente Leiden geweest. Wireless Leiden heeft daarbij enkele mogelijkheden voorgelegd om in Leiden tot een betere dekking op straatniveau te komen. In de afgelopen jaren heeft Wireless Leiden zich voornamelijk op thuisgebruikers geconcentreerd, maar door de al genoemde toenemende vraag naar gratis WiFi met Internet op straatniveau wil Wireless Leiden zich hierop sterker concentreren. Wireless Leiden heeft daarvoor tevens contact gezocht met Centrummanagement Leiden, Leiden Marketing en het Ondernemersfonds.

– In samenwerking met de Hogeschool Leiden is een project “forensisch onderzoek” van start gegaan. Dit project zal bestaan uit enkele onderdelen. In een van die onderdelen testen tien studenten in twee groepen de
veiligheid van, en de kwetsbaarheid voor eventuele “cyber-aanvallen” op het netwerk.

– Wireless Leiden is uitgenodigd om te participeren in een Consortium, dat een EU-onderzoeksvoorstel heeft ingediend. Het voorstel betreft het ontwikkelen van een “experiment en prototype om (al dan niet georganiseerde) inwoners in staat te stellen om deel te nemen aan digitale innovatie-platformen”. Wireless Leiden heeft voorgesteld een systeem met geluidssensoren op te zetten voor burger-participatie bij het handhaven van normen voor omgevingslawaai.

– In 2012 is een prototype toegangspunt ontwikkeld dat het mogelijk maakt om via Wireless Leiden veilig gebruik te maken van Eduroam (internet-toegang voor studenten en universitair/hogeschool medewerkers). Een testopstelling is gebouwd in samenwerking met Prof. Katzy bij de Node Plantsoen.

– In 2012 is Wireless Leiden begonnen met het maken van korte video's bij de bouw van nieuwe nodes. De eerste daarvan zijn te zien op YouTube , en er wordt naar gelinkt op de betreffende nieuwsberichten op onze website.

Ontwikkeling van het netwerk:

Gewijzigde nodes:

– De nodes Zwet en Plantsoen kregen extra interlinks. Bij de node Unigor (op het Gorlaeus laboratorium) is een webcam geplaatst. In het Stadhuis is de node voorzien van nieuwe access points in de burgerzaal, de trouwzaal en de raadszaal.
– Ook de nodes IMI (Regionaal Archief), Vosko (Pieterskerk) zijn uitgebreid. Café Babbels kreeg een repeater, verbonden met het accesspoint van IMI, en Vosko kreeg een interlink naar de nieuwe node Hortus. De node Burcht (tuinhuis), heeft – na enkele jaren van ongebruik – een nieuw leven gekregen en is nu weer in de lucht, nu gekoppeld aan de node Stadhuis.
– Bij de node Unigor (op het Gorlaeus laboratorium) is een webcam geplaatst, waarop onder meer de nieuwbouw van de Beta Campus te volgen is.

Omgebouwde nodes:

– De node Webster, die als tijdelijke node werd opgericht ten behoeve van de bezoekers van de Beestenmarkt tijdens de aanwezigheid van het Glazen Huis in december 2011, is omgebouwd tot een node met een voor Wireless Leiden gebruikelijke configuratie. De node had eind 2011 drie access points en een webcam. In 2012 is bij de ombouw het aantal access points beperkt tot één en is de webcam verwijderd. De onderlinge verbindingen zijn aangepast, waardoor de node beter in het netwerk is ingebed.
– De node Lucas van Leyden Noord (op de gelijknamige school) is als een van de laatste nodes omgebouwd conform ons IRIS-concept.
– De node Roomburgh (op het gelijknamige zorgcentrum) is omgebouwd in verband met de renovatie van het pand.
– In het plassengebied van Kaag en Braassem zijn de nodes RecPark en Drijfhuis omgebouwd conform het IRIS-concept. In Hoogmade is de node HMKerk omgebouwd.
– De node JVC is op verzoek van de nieuwe eigenaar van het gebouw (Collis Consultancy) enigszins verplaatst en tegelijkertijd gemoderniseerd. Wireless Leiden is Collis dankbaar dat de node mocht blijven staan na het vertrek van de oorspronkelijke sponsor JVC uit het gebouw. De node verzorgt de verbinding met Meerburg en vormt een belangrijk knooppunt voor de ring met het ROC en het Rijnland Ziekenhuis.
– Er is ook een betere verbinding tussen de nodes op de flat aan de Lijtweg en Langevoort (beide in Oegstgeest) gemaakt.

Nieuwe nodes:

Wireless Leiden heeft in 2012 twaalf nieuwe nodes gebouwd.
– In Leiden zijn nieuwe nodes gebouwd op de Leidse-Houtschool, bij café "Babbels", op het terrein van de Hortus Botanicus van de universiteit, en bij een vrijwilliger is de node Rick gebouwd.

– Er zijn in Warmond nieuwe nodes gebouwd bij de zeeverkenners op het Boterhuiseiland en op de sociëteit van de KVW de Kaag en op een loods op het terrein van de jachthaven Juffermans.

– In Zoeterwoude is het eerder genoemde Free WiFi Zoeterwoude-project succesvol van start gegaan. In het kader van dit project zijn de nodes bij het Zwembad, de Dorpskerk, het Gemeentehuis, de Rijneke Boulevard en op de St. Janskerk in 2012 gebouwd.
Verder zijn in Zoeterwoude nodes gebouwd bij de voetbalvereniging RKVV Meerburg, bij de IJsbaan (dit was een tijdelijke voorziening die in 2013 permanent gemaakt is).

Ontmantelde nodes:

Helaas moesten ook twee nodes ontmanteld worden: de node Muiderkring wegens het vertrek van de vrijwilliger waar de node geplaatst was, en tevens moest de (tijdelijke) node op het LUMC op verzoek van de gebouweigenaar ontmanteld worden.

Verdere ontwikkeling betreffende het netwerk:

– In december 2012 heeft de Stichting Wireless Leiden het netwerk van de Stichting Wireless Kaag en Braassem overgenomen. Die stichting is opgeheven. Het netwerk van Wireless Kaag en Braassem was al aan het netwerk van Wireless Leiden gekoppeld.

Diversen:

– Wireless Leiden was in 2012 aanwezig op het Open Community Camp (OCC) in Oegstgeest, op de ElCid dagen van de Universiteit (waarop een streaming video verbinding in HD-kwaliteit is verzorgd van de Hooglandse Kerk naar de gebouwen van enkele studentenverenigingen) en op een presentatie voor zojuist gepensioneerden ("Leiden voor Gevorderden") in het Museum voor Volkenkunde.
– Verder zijn er door een vrijwilliger van Wireless Leiden gastcolleges gegeven aan de Hogeschool Leiden over sensortechnologie (“Internet of Things”). Dit onderwerp is voor studenten beschikbaar als “minor” (keuzevak).
– Voorts is er door een vrijwilliger een presentatie gegeven op de “International Summit for Community Wireless Networks” conferentie in Barcelona en had hij tevens zitting in het panel.
– Er is toestemming verkregen voor het maken van een interlink via de TU Delft naar Wireless Antwerpen.
– Wireless Leiden is bij de EU als "experimentele infrastructuur" geregistreerd in de XIPI repository.

Verdere contacten

Er zijn contacten geweest met, of besprekingen gevoerd met de diverse reeds genoemde instanties en personen, en daarnaast met een tweetal personen die een proef wilden nemen met het opzetten van Wifi in Leidse binnenstad (winkelgebieden) en met het verzorgingscentrum Robijnhof, om in de toekomst te komen tot WiFi in de kamers aldaar - analoog aan het project bij Leythenrode.
Verder wordt er contact onderhouden met de nieuwe gebruikers van de zendmast in Oegstgeest.

Korte vooruitblik op 2013

– Het Free WiFi-project in Zoeterwoude kan in 2013 mogelijk voltooid worden (er zijn nog nodes gepland bij onder meer Heineken, de Meerburgkerk, Gelderswoude, en het bedrijventerrein Rijndijk).
– Het Free WiFi project in Teylingen zal van start gaan met de bouw van de eerste nodes aldaar.
– De bovengenoemde link van het netwerk van Wireless Leiden, via de TU Delft naar het netwerk van Wireless Antwerpen zal worden gebouwd.
– Er zal nagegaan worden of ook in Oegstgeest een Free WiFi-project gerealiseerd kan worden. Er staat in ieder geval een repeater bij het parkeerterrein waar op dinsdag de markt gehouden wordt in de planning.,
– Op diverse plaatsen in Leiden zullen nieuwe nodes gebouwd worden. Zo zijn de voorbereidingen voor een node op het gebouw van de Kamer van Koophandel al in een gevorderd stadium.
– Buiten Leiden staan onder meer nodes in Noordwijkerhout en Lisse in de planning.

Het gebruik van het netwerk

Aan de hand van een aantal foto's worden voorbeelden getoond van het gebruik van het netwerk van Wireless Leiden. (Deze foto's zijn niet opgenomen in deze webversie).

Ons volledige foto-album is te vinden op www.wirelessleiden.nl/album

Steeds vaker wordt door Wireless Leiden WiFi beschikbaar gesteld op plaatsen waar mensen recreëren en winkelen. Ook webcams worden in toenemende mate toegepast.

Op de watertoren in Aalsmeer staan drie webcams bij een nest aldaar van slechtvalken. Hierop zijn vaak fraaie beelden te zien.

Speciale voorzieningen

Tijdens de "ElCid dagen" van de Universiteit Leiden is streaming video in HD-kwaliteit vanuit de Hooglandse Kerk via het netwerk gebracht naar de panden van studentenverenigingen.

De opstelling in de Hooglandse Kerk is semi-permanent.

Recreatie met WiFi van Wireless Leiden

Op het Boterhuiseiland is in 2012 een permanente voorziening ten behoeve van de zeeverkenners aldaar.

In het Zuid-Hollandse plassengebied (Kaag, Braassem, Westeinder) zijn diverse nodes aanwezig.

Bezoekers van terrasjes in Leiden kunnen in toenemende mate gebruik maken van voorzieningen van Wireless Leiden. Op diverse plaatsen in het centrum van Leiden is al WiFi van Wireless Leiden beschikbaar.

De Rijneke Boulevard in Zoeterwoude is een voorbeeld van een winkelcentrum waar dankzij Wireless Leiden WiFi op straatniveau is. Het verzorgen van WiFi op straatniveau is nu een van de speerpunten van Wireless Leiden.

Het bouwen van de nieuwbouw van het ROC achter het Centraal Station van Leiden werd met een WEBcam gevolgd. Iedere 5 minuten werd er een foto gemaakt met een WEBcam vanaf het LUMC. Wireless Leiden verzorgde de verbinding. De webcam werd geplaatst in samenwerking met Anywi B.V. Dit is een voorbeeld van een bouwlocatie die in 2012 via een WEBcam gevolgd kon worden, dankzij een verbinding via het netwerk van Wireless Leiden.

***

Rene Hasekamp,
Secretaris Stichting Wireless Leiden.

http://www.wirelessleiden.nl/
bestuur@wirelessleiden.nl

Correspondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

Kamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062

Aktiviteiten 2013

Overzicht activiteiten van de Stichting Wireless Leiden in 2013

Milestones

– De afdeling Zoeterwoude van Wireless Leiden heeft de eerste fase van het lokale “FreeWiFi” project voltooid door de bouw van vier nieuwe nodes. In 2014 wordt het basisnetwerk verder uitgebouwd, mede dankzij een bijdrage uit het Heineken fonds.

– De afdeling Teylingen is begonnen met een “Free WiFi” project in die gemeente en heeft inmiddels vijf nodes gebouwd. .

– Op initiatief van de burgemeester zijn er besprekingen met de gemeente Leiden en een aantal andere partijen geweest om te komen tot een vrijwel volledige dekking van de Leidse binnenstad.

– In 2013 is het beheer van het netwerk (het signaleren van locaties waar het netwerk niet optimaal functioneert) uitgebreid. Minder ervaren vrijwilligers kunnen aan de hand van een online monitoring systeem meehelpen problemen te signaleren en waar mogelijk op te lossen. Ook het daarbij gebruikte monitoring systeem (“Nagios”) is overzichtelijker opgezet.

– Vrijwilligers van Wireless Leiden hebben er in samenwerking met AnyWi Technologies B.V. voor gezorgd dat er WiFi-Internet beschikbaar was in het “Olympisch Dorp” van het European Youth Olympic Festival (EYOF). Het ging om meer dan duizend kamers op de Uithof en de Internationale Campus van de Universiteit Utrecht. Het WiFi-netwerk moest in enkele dagen tijd worden geïnstalleerd en operationeel zijn, inclusief de beveiliging en het monitoring systeem. Voor de beveiliging werd gebruik gemaakt van het 'eduroam' systeem van Surfnet.

Wireless Leiden heeft in 2013 succesvol geëxperimenteerd met een "Wireless Event Kit", waarmee “streaming video” bij evenementen mogelijk wordt. De kit is getest bij roeiwedstrijden van Asopos/De Vliet en bij de Wielerdag van Zoeterwoude. Van beide evenementen zijn YouTube video's gemaakt.
Zie hiervoor http://www.youtube.com/watch?v=luUXAgYcqN4 en
http://www.youtube.com/watch?v=jOrtd8tfGb8 .

Ontwikkeling van het netwerk

– Alle nieuwe nodes op een rij

Wireless Leiden heeft een productief jaar achter de rug wat betreft het bouwen van nieuwe nodes, waardoor het netwerk verder is uitgebreid, zowel in Leiden als in de Regio.

In de Leidse binnenstad zijn twee nodes verrezen op het Visitor Centre bij het centraal station en een node bij “Catwalk” aan de Steenstraat (met zicht op de Beestenmarkt). Verder is de voorziening op woonzorgcentrum Robijnhof uitgebreid met een derde node en een aantal 'repeaters' om het signaal overal op het complex beschikbaar te maken.

In de Hooglandse kerk zijn ter gelegenheid van de 'MBO opleidingenmarkt', georganiseerd door het ROC, een extra basisstation en een zestal 'repeaters' geplaatst, om internet beschikbaar te kunnen stellen in de gehele openbare ruimte van de kerk. Deze installatie is permanent.

De afdeling Teylingen van Wireless Leiden heeft nodes gebouwd op het Bestuurscentrum in Voorhout, op de St. Bartholomeuskerk, op het gebouw van McDonalds aan de A44, om het NS-station Sassenheim van internet te voorzien, en op het “Oude Raadhuis” in Warmond.

De afdeling Zoeterwoude van Wireless Leiden heeft eveneens een aantal nieuwe nodes gebouwd. Er is een node op de silo van de brouwerij van Heineken gebouwd, een bij Van der Sterre (in Gelderswoude, gemeente Zouterwoude) op een paal van een hooiberg en een op de Meerburgkerk. De node in Gelderswoude is een goed voorbeeld van de manier waarop plattelandsgebieden zonder behoorlijke internetverbinding snel en goedkoop ontsloten kunnen worden met een wifi-straalverbinding.

De eerste fase van het Free WiFi project van Zoeterwoude is daarmee afgerond. Het Heinekenfonds heeft inmiddels een bedrag aan sponsorgeld beschikbaar gesteld, waardoor met de tweede fase begonnen kan worden.

Ook in Oegstgeest is weer een node gebouwd, en wel op de christelijke basisschool “Joris de Witte”, met een webcam voor de beveiliging. Zie elders in dit overzicht voor toekomstige ontwikkelingen in Oegstgeest.

De eerste nodes van Wireless Leiden in Noordwijk / Noordwijkerhout zijn in 2013 gebouwd. Het betreft een node op de toren van Leeuwenhorst (Noordwijkerhout) die in verbinding staat met het Wireless Leiden netwerk en met camping “De Wulp” en bungalowpark “Tulp en Zee” in Noordwijk.

Bij de Westeinder plassen zijn ook enkele nieuwe nodes gebouwd: bij de jachthavens Stenhuis en Kempers Kudelstaart.

Er is een derde webcam geplaatst bij het nest van de slechtvalken op de watertoren van Aalsmeer.

Verder is een node gebouwd op het EWI-gebouw van de TU Delft met link naar Zierikzee. Van daar uit is een verbinding met het netwerk van Wireless België mogelijk.

Een nieuwe uitbreiding van het netwerk is de dubbele node op de St. Bavo kerk in Oud-Ade, met verbinding naar de Kaag Sociëteit en de jachthaven van KWV de Kaag.

– Ontmantelde nodes

De node op bibliotheek-filiaal en buurthuis 't Spoortje moest helaas ontmanteld worden.. Bibliotheek en buurthuis zijn verhuisd naar "Het Gebouw".

– Locatie bezichtigingen

Regelmatig voert Wireless Leiden locatiebezichtigingen uit op plaatsen waar een principe-toestemming is voor het bouwen van een nieuwe node.
Afgezien van de plaatsen waar in 2013 al een node gebouwd is, zijn ook nog bezichtigingen uitgevoerd op het gebouw van AkzoNobel in Teylingen, aan de A44, “ 't Huis Op De Waard”, de woonflat “De Kijker” en bij de jachthaven van WSV Lisse.

Diverse activiteiten

Er is een webcam op de ijsbaan van Zoeterwoude geplaatst.
In samenwerking met studenten van de Hogeschool Leiden is een project “forensisch ICT” georganiseerd.
Er is een EU Projectvoorstel ingediend, maar dit is helaas niet gehonoreerd.
Er is contact met kamerleden geweest over 'internetvoorziening op het platteland'.
Er is contact met de gemeente Leiden en 'Stadslab' geweest over een “busborden project".
Over het monitoren van geluidsoverlast in de stad is er contact geweest met de Leidse Milieu Raad, de wijkvereniging binnenstad en een Leids bedrijf van geluidsmonitors.
Bij de Hortus heeft de testnode het hele jaar goed gefunctioneerd.
De 'Eduroam' toegang via het Wireless Leiden netwerk is getest.
Er is een webcam op de 'Leeuwenhorst' toren geplaatst met een “Blik op Noordwijkerhout”.
Het voorzittersdebat van studentenverenigingen tijdens de ElCid-week is door Wireless Leiden in HD-kwaliteit als streaming video weer naar de locaties van de studentenverenigingen gebracht.
Wireless leiden was weer aanwezig op “Leiden voor gevorderden”, een bijeenkomst voor zojuist gepensioneerden uit Leiden, ter kennismaking met Leidse vrijwilligersorganisaties.
Er is contact geweest met de Merenwijk om ook daar te komen tot een Free WiFi project.
De TU Delft is geïnteresseerd in het gebruik van het Wireless Leiden netwerk voor onderzoek en studentenprojecten.
Er is samen met de TU Delft een voorstel gedaan voor deelname aan het CONFINE EU-onderzoeksproject.
Wireless Leiden heeft bijgedragen aan het tot stand komen van de “Economische Agenda Leidse Regio”, met name op het punt van digitale bereikbaarheid. Actiepunt 44 van deze agenda gaat over het realiseren van gratis WiFi in samenwerking met de 'Stichting Wireless Leiden'.

Vooruitblik 2014

- Er zijn in 2013 diverse besprekingen met de gemeente Leiden en diverse andere partijen gevoerd om te komen tot een dekking op straatniveau van de Leidse binnenstad. De start van een dergelijk project zal naar alle waarschijnlijkheid in 2014 zijn.

- Oegstgeest heeft haar plannen voor het uitvoeren van de Economische Agenda Leidse Regio vastgesteld. Er is gesproken met de gemeente Oegstgeest over het implementeren van het in dat stuk voorziene “Free WiFi project” door Wireless Leiden. Naar verwachting zal de uitvoering in 2014 van start gaan.

– Er staan (verdere) uitbreidingen van het netwerk naar Noordwijkerhout, Noordwijk, Katwijk en andere regiogemeenten in de planning.

Rene Hasekamp,
Secretaris Stichting Wireless Leiden.

http://www.wirelessleiden.nl/
bestuur@wirelessleiden.nl

Correspondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

Kamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062 (IBAN: NL08RABO0138456062 BIC: RABONL2U)

Aktiviteiten 2014

Activiteitenoverzicht 2014 Stichting Wireless Leiden

“Wireless Leiden gaat de regio in”

De activiteiten van de Stichting Wireless Leiden breiden zich nu steeds meer uit in de Leidse regio. Bedrijven en instellingen, met name recreatie- en watersport-bedrijven tonen belangstelling voor aansluiting op het netwerk, in het bijzonder op plaatsen waar geen snel internet aangeboden wordt door de landelijke internet-providers.

Zo is op de campings “Tulp en Zee” en “De Wulp” in Noordwijkerhout, op bungalowpark “De Gouden Spar” in Noordwijk en op “Groene Hart Recreatie” in de gemeente Kaag en Braassem nu snel internet voor de gasten beschikbaar, dankzij een verbinding met het netwerk van Wireless Leiden.

In enkele gevallen stimuleert een gemeente het realiseren van een of meer steunpunten met een financiële bijdrage. Dit geldt onder meer voor de gemeente Katwijk, waar een lokale afdeling van Wireless leiden is opgericht.
Eerder was dit al het geval in Zoeterwoude en Teylingen, waar de lokale netwerken in 2014 verder gegroeid zijn. Teylingen heeft met name een belangrijk steunpunt verworven doordat Wireless Leiden apparatuur heeft mogen plaatsen op het gebouw van AkzoNobel aan de A44 in Sassenheim. Deze node is gesponsord door AkzoNobel.

Er is contact met de eigenaar van de mast aan de Kwaaklaan in Oegstgeest en het ziet ernaar uit dat daar binnenkort een steunpunt op geplaatst kan worden. Die locatie zou het “hart” kunnen worden van een netwerk in en rond Oegstgeest.

Rond de Westeinder is thans op meerdere plaatsen dekking aanwezig, met financiële steun van de jachtwerven daar. De nodes aan de Westeinder worden mede gesponsord door de Stichting Aalsmeer Westeinder Promotie. In 2014 is nog een drievoudige node gebouwd op Rekreatiepark Aalsmeer.

De gemeente Leiden wil de gehele binnenstad van gratis WiFi op straatniveau voorzien en heeft met Wireless Leiden, Leiden Marketing en Centrum Management uitgebreid overlegd hoe dit te realiseren is.
Er zijn in Leiden enkele voorbereidende projecten gepland, waarvan het meest uitdagende project het voorzien van de “Leidse lantaarnpaal” van WiFi is.
Binnen Leiden heeft ook het Singelpark (in wording) belangstelling voor WiFi.

Verder is Wireless Leiden ook in 2014 weer actief bezig geweest met het verbeteren van de benodigde software, waardoor het beheer van het netwerk gemakkelijker uit te voeren is. Het beheer (“welke steunpunten functioneren niet naar wens?”) is de ruggengraat van een goed functionerend draadloos netwerk.

Ook de ontwikkeling van de toegepaste apparatuur staat niet stil: met succes zijn nieuwe, verbeterde, computermoederbordjes getest. Vanaf 2015 zullen deze in de nieuwe nodes ingezet worden.

BIJLAGE:

Overzicht van de activiteiten.

Ontwikkeling van het netwerk:

– Locatieverkenningen

Op diverse plaatsen heeft een locatieverkenning (“site survey”) plaatsgevonden. Dit is een standaard procedure bij Wireless leiden, voordat een nieuwe node wordt gebouwd. Dit is op de volgende locaties gebeurd:

– In Gelderswoude / Zoeterwoude bij “Veldhoeve Zuivel”. Men is daar van plan om een boerencamping starten.
– Bij het Multi Therapeutisch Centrum in Zoeterwoude.
– Op Nieuwe Energie, waar de vrijwilligers-bijeenkomsten en inloopspreekuren plaatsvinden, voor een interne node.
– Bij de bunker en mast aan de Kwaaklaan in Oegstgeest.
– Op de historische begraafplaats Groenesteeg
– Bij een flat van woningcorporatie “Rijnland Wonen” in Leiderdorp
– Er zijn ook metingen verricht rond het Kaageiland om de dekking daar te bepalen.

– Nieuw gebouwde steunpunten (“nodes”):

In Leiden op de Meelfabriek (een dubbele node) gesponsord door de Rabobank, de Gemeente Leiden en De Meelfabriek C.V..

De node in de Hortus Botanicus is nu definitief en uitgebreid met verschillende repeaters in de Orangerie, de vernieuwde kassen en café Clusius.

De node op het gebouw van het zorgcentrum “De Parelvissers” is, na werkzaamheden aan het gebouw, opnieuw opgebouwd en gemoderniseerd.

Bij “Groene Hart Recreatie” aan de Hofdijklaan, Leiderdorp, gemeente Kaag en Braassem.

In Noordwijkerhout bij de St.Victor kerk en bij het bungalowpark “De Gouden Spar” (deze laatste node in samenwerking met “Kop en Schotels” uit Oegstgeest). Er was bij “De Gouden Spar” geen goede internetvoorziening, evenals bij de campings “De Wulp” en “Tulp en Zee”, waar in 2013 een node gebouwd is.

In Zoeterwoude een nieuwe node bij “Suetanborgh” en een hulpnode bij het buurthuis.

In Aalsmeer bij Rekreatiepark Aalsmeer (aan de Westeinder) een drievoudige node.

In Teylingen (Sassenheim) een dubbele node op het gebouw van AkzoNobel aan de A44.

In Leiderdorp aan de Wilddreef. De sponsor (PanTerra) heeft tevens via de node een beveiligde verbinding tussen haar bedrijf en de locatie voor data-backup verkregen.

Wireless Leiden heeft in Leiden een actieve bijdrage geleverd van de gewenste functionaliteit en de organisatorische aanpak bij het voorzien van de gehele Leidse binnenstad van WiFi, op initiatief van de gemeente Leiden en heeft de voorwaarden daarvoor gedefinieerd.

Externe contacten:

– Belangstellenden tot ver buiten de Leidse regio hebben ons benaderd om de mogelijkheden van een lokaal WiFi netwerk te bespreken: Er zijn in 2014 contacten geweest met Zwijndrecht, Amsterdam (mesh netwerk), St Eustatius, Port Elizabeth (Zuid-Afrika), Himachal Pradesh (India) en Ouagadougou, Burkina Faso.

Verder is er overleg geweest met:

– het Singelpark-in-wording (Leiden)

– de winkeliersvereniging Pieterskwartier (Leiden)

– Stadslab over eventuele WiFi-toepassingen in de oude busterminal-borden

– het Bisdom Rotterdam over mogelijk gebruik van de kerktorens voor nodes

– antenne firma Tesla Networks, België over kleine antennes voor lantaarnpalen

– de gemeente Oegstgeest over een eventueel aan te leggen WiFi netwerk

– de gemeente Katwijk over een aan te leggen WiFi netwerk.

– Scouting Sassenheim.

– “Vrij Groen” over webcam/wifi bij de tuin.

– Kunstacademie Amsterdam.

– Tweede Kamer-fracties over snel internet op het platteland.

René Hasekamp,
Secretaris Stichting Wireless Leiden.

http://www.wirelessleiden.nl/
bestuur@wirelessleiden.nl

Correspondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

Kamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062 (IBAN: NL08RABO0138456062 BIC: RABONL2U

Aktiviteiten 2015

Activiteitenoverzicht 2015 Stichting Wireless Leiden

Hieronder treft u een opsomming aan van de activiteiten van de Stichting Wireless Leiden in 2015. In de volgende regels worden de belangrijkste punten uit dit activiteiten-overzicht kort naar voren gehaald.

– Er zijn enkele nieuwe knooppunten (nodes) gebouwd en diverse oudere knooppunten zijn herbouwd of gemoderniseerd.
– Het meest kwetsbare stuk hardware van onze apparatuur was de voedingsadapter van de apparatuur. In 2015 is daarvoor in eigen beheer een modern, professioneel, alternatief ontwikkeld, dat geleidelijk zal worden uitgerold.
– Daarnaast heeft het on-line beheer van het netwerk veel aandacht gekregen. De meeste storingen kunnen on-line, zonder de locaties te bezoeken, opgeheven worden. Een goed beheer vormt een essentieel onderdeel van een goed functionerend netwerk.
– Er is ook een modus gevonden om op verzoek snelle support (tegen een vergoeding) te kunnen geven. Verder is een speciaal e-mail adres (support@wirelessleiden.nl) geopend waar storingen gemeld kunnen worden. Van de aldus gemelde storingen wordt automatisch een ticket aangemaakt en de meldingen komen daardoor automatisch bij de meest gerede personen terecht om ze op te heffen.
– De nieuwe naamgeving (WiFi Leiden, WiFi Westeinder etc.) maakt het vinden van steunpunten van ons netwerk voor de gebruikers ervan eenvoudiger.

Opsomming van de activiteiten

Nodes (steunpunten) en site surveys

Leiden:

– Nadat vertegenwoordigers van het bestuur van de Tuinvereniging “Ons Buiten” via ons inloopspreekuur contact hadden gezocht met Wireless Leiden is, na een begroting, het groene licht door het bestuur gegeven voor een node, die verbinding maakt met de Wireless leiden installatie op de LUBA toren, en enkele repeaters. Hierdoor is het terrein van “Ons Buiten” nu voorzien van internet.

- Bij onze installatie op de LUBA toren zijn de twee verouderde kasten vervangen door een
moderne kast. Verouderde apparatuur (enkele nanostations) is vervangen door de laatste versie. Tevens is, zoals hierboven vermeld, apparatuur voor een verbinding met Tuinvereniging “Ons Buiten” is geïnstalleerd.

- Onze installatie op het gebouw van “De Parelvissers” (van Libertas Leiden) is, na een verbouwing op de bovenste verdieping van dat gebouw, geheel herbouwd en gemoderniseerd.

- Onze installatie op het “Visitor Centre” tegenover de hoofdingang van station Leiden Centraal, bestaande uit twee antenne-installaties (“nodes”) moest worden ontmanteld in verband met de sluiting van het gebouw.

- Er is een nieuwe installatie op het flatgebouw aan de Bargelaan "De Kijker" gebouwd. Deze installatie neemt de functie van de installaties die op het “Visitor Centre” stonden gedeeltelijk over.

Regio-activiteiten

– Katwijk:

Een enthousiaste groep vrijwilligers van Wireless Leiden, afdeling Katwijk, is aan de slag gegaan om Katwijk van wifi te voorzien, te beginnen met strand en boulevard. Na enkele maanden voorbereiding en diverse overleggen met gemeente en maatschappelijke organisaties werd een financiële bijdrage van de gemeente verkregen en toestemming om steunpunten te plaatsen op enkele monumenten. Een eerste steunpunt werd gebouwd op de Vuurbaak. Onder tijdsdruk besloot de wethouder de bouw van de WiFi-steunpunten verder aan een commercieel bedrijf te gunnen. Het bedrijf heeft daarbij goed gebruik kunnen maken van al het voorbereidende werk van de vrijwilligers.

– Teylingen:

- De gemeente Teylingen wilde een internet-toegangspunt laten maken bij een “Jongeren Ontmoetings Plaats” (JOP). Wireless Leiden heeft deze voorziening gerealiseerd, gesponsord door de gemeente Teylingen en met medewerking van Woningstichting “De Vooruitgang”. Er is een antenne-installatie (node) gebouwd op de flat Parkzicht, met een “repeater” bij de JOP.

– Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de Woningstichting “De Vooruitgang” in Sassenheim. Doel van dit gesprek was een inventarisatie van de mogelijkheden rond het Appartementencomplex Sassembourg om daar internet aan te bieden.

– Zoeterwoude

– De antenne-installatie “Rustdam” is opnieuw, in gemoderniseerde versie, gebouwd.

– Westeinder:

De dekking van de installatie bij “Drijfhuis” is uitgebreid.

– Oegstgeest:

De gemeente Oegstgeest heeft Wireless Leiden (afdeling Oegstgeest) in 2015 meegedeeld dat zij niet zal meewerken aan een Free WiFi-project in de gemeente, omdat de winkeliersverenigingen daaraan niet financieel willen bijdragen. De winkeliers blijken geen belangstelling voor WiFi in de winkelcentra te hebben.

– Noordwijk:

Op een bedrijventerrein in Noordwijk, heeft “HomeWizard”, (Keyserswey 79, Noordwijk), als alternatief voor een (dure) aansluiting op een glasvezelverbinding een WiFi-verbinding met Wireless Leiden gevraagd en gesponsord. Er is een verbinding met de Bartholomeuskerk gemaakt en een tweede verbinding met Leeuwenhorst. De voorziening van Wireless Leiden bevalt zo goed, dat van een glasvezelverbinding is afgezien.

Diverse activiteiten

- Er is gezorgd voor een WiFi voorziening ten behoeve van het “Singelspel”, aan de Groenesteeg (De Spartaan), in samenwerking met De Meelfabriek.

- Het EU Proposal on CAPS (Collective Awareness Platforms
for Sustainability and Social Innovation; zie de website www.netcommons.eu) heeft van Wireless Leiden steun in de vorm van een “Support letter” gekregen.

- Anywi heeft op de toren van de lichtfabriek een webcam geplaatst, in het bijzonder voor het zonne-energie project op het dak van Nieuwe Energie. De webcam heeft een filmpje opgeleverd over de bouw van de 'grootste zonnecentrale van Leiden.

- Een gestructureerde aanpak van het eerstelijns-beheer en eventuele opvolging door tweedelijns-beheer is gestart. Tevens is hierbij gekeken hoe – eventueel betaalde – snelle support gegeven kan worden aan campings en jachthavens.

Techniek

- De ssid’s (de namen van de antenne-installaties, zoals de gebruikers die zien op hun apparaat) zijn gewijzigd in “WiFi” plus de naam van de plaats, dus WiFi Leiden, WiFi Teylingen, WiFi Westeinder etc.

- Er zijn diverse professionele voedingen getest, omdat de tot dusverre gebruikte voedingen een te korte levensduur hebben. Daaruit is een eerste versie van een
professionele voeding ontworpen en in gebruik genomen, die na een geslaagde testperiode, de standaard voeding voor de installaties van Wireless Leiden zal worden.

- Enkele tests zijn gedaan om na te gaan of in de "Leidse lantaarnpaal"
WiFi ingebouwd kan worden. Dit als bijdrage aan het beoogde project van de gemeente Leiden om de binnenstad van Leiden van WiFi te voorzien.

– Er is veel tijd besteed aan overleg met de klankbordgroep van de gemeente Leiden over mogelijke uitrol van WiFi in de binnenstad.

René Hasekamp,
Secretaris Stichting Wireless Leiden.

http://www.wirelessleiden.nl/
bestuur@wirelessleiden.nl

Correspondentie-adres:
Alphons Diepenbrocklaan 20
2343 NA Oegstgeest

Kamer van Koophandel Leiden 28094864
Rabobank 13.84.56.062 (IBAN: NL08RABO0138456062 BIC: RABONL2U)

Hoe word ik vrijwilliger bij Wireless Leiden?

Wanneer je vrijwilliger wilt worden bij Wireless leiden (hartelijk welkom!) is het verstandig om eerst ons inloopspreekuur eens te bezoeken om kennis te maken en informatie uit te wisselen op welke manier je actief wilt en kunt worden. Wanneer er om de een of andere reden in een bepaalde periode geen spreekuur is (zie onze homepage) kun je ook een mailtje sturen naar bestuur(at)wirelessleiden(dot)nl. We nemen dan contact met je op.

Wanneer we onderling kennis gemaakt hebben, moet je een vrijwilligersverklaring invullen. Die stuur je per post naar onze secretaris

(Polderpeil 1, 2382 BW Zoeterwoude).

Vergeet niet om je gewenste gebruikersnaam en je e-mailadres op de eerste bladzijde van de verklaring i te vullen! (De meeste vrijwilligers kiezen als gebruikersnaam hun voornaam.)

Zodra de secretaris je vrijwilligersverklaring ontvangen heeft, zal hij je op de site aanmelden als vrijwilliger. Je ontvangt dan per automatische e-mail een bevestiging van je gebruikersnaam en een vrijwilligerpassword.

Met je gebruikersnaam en het ontvangen password kun je inloggen op de site en je gegevens daar (onder "vrijwilligers") aanvullen voor zover je dat wilt. Je wordt verzocht hiervan gebruik te maken! Dan kunnen andere vrijwilligers zien wie je bent.

De techniek van Wireless Leiden

Dit handboek maakt u wegwijs in de techniek van het Wireless Leiden netwerk

Door de stad

Door geheel Leiden en omgeving verspreid staan toegangspunten ("nodes") van Wireless Leiden. Een node bestaat uit een antenne die de directe omgeving bedient en één of meer 'interlink antennes' die de betreffende node met andere nodes van Wireless Leiden verbindt. Een gebruiker maakt contact met de dichtstbijzijnde node en de nodes geven het verkeer dan weer door aan de andere nodes van Wireless Leiden. Een node is dus zowel een toegangspunt als een netwerkknooppunt.
Voor een vrijwel volledige dekking verwachten we dat er zo'n 35 nodes voor geheel Leiden nodig zijn. Eind 2002 zijn we begonnen, begin april 2003 waren er zo'n 15 geplaatst en eind 2008 al meer dan 70, zowel in Leiden als in gemeenten in de buurt.
Nodes staan over het algemeen op hoge en centrale plaatsen, zoals op kerken, scholen en kantoorgebouwen. De locatie van elke node is met zorg gekozen om een zo dekkend mogelijk netwerk te krijgen. Een node heeft een naam en wordt veelal vernoemd naar degene die de hardware voor de node betaalt: de sponsor.

Ziehier als voorbeeld het diagram van één van onze nodes.

Deze node bestaat uit vier antennes: drie richtantennes en een 'omni-antenne' die de buurt bedient. De richtantennes stralen elk een eigen richting uit en maken contact met nabijgelegen, andere nodes.
Het hart van een node is een computerbordje met een mini-wifi-kaartje en drie of vier ehternetpoorten (netwerkverbindingen). Deze poorten zijn met behulp van netwerkkabel verbonden met de richtantennes. De richtantennes zijn meestal Ubiquity nanostations. De node wordt geheel op afstand beheerd en heeft geen toetsenbord of beeldscherm.

Onderhoud gebeurt via het wireless netwerk. De node draait een speciale software-configuratie die door de Stichting Wireless Leiden ontwikkeld is (Zie ook NodeFactory ).

Gebruikersdocumentatie

Wireless Leiden Documentatie voor gebruikers

Hieronder treft u onze meest recente documentatie aan, in PDF formaat.

LET OP: Bij alle nodes die van de meest recente software-versie voorzien zijn komt u, wanneer u voor de eerste keer inlogt, terecht op een introductie-pagina ("captive portal"). Pas nadat u op die pagina op "ACCEPT" geklikt hebt moet u de proxy (proxy.wleiden.net poort 3128) in uw browser instellen! Veelal kunt u ook zonder proxy-instelling internetten. Dit is nog een experimentele configuratie en soms zal de traditionele proxy-instelling een betere internetsnelheid geven.

Dit is nog niet in de onderstaande documenten verwerkt!

Door op de links te klikken kunt u de documenten te bekijken of downloaden:

Windows OS

2100-001 Stroomschema voor het debuggen onder Windows

2300-003 Een document voor het debuggen onder Windows met meer informatie

2900 -002 Mogelijkheden om aan te sluiten op het netwerk van Wireless Leiden

2600-001 Debuggen verbinding, met info op het beeldscherm

Apple Macintosh OS

2301-002 Een document voor het debuggen onder het Apple Macintosh OS met meer informatie

Windows- Apple Macintosh-, Linux OS

2309-001 Hoe stel ik de proxy in?

Apparatuur / antennes

2300-001 Een overzicht van adapters, kabels en connectoren

2509-001 Handleiding voor het maken van een antenne uit een soepblik

2300-004 Handleiding voor het installeren van een "Bullet 2"

Algemeen

Prestaties passeerzeef antenne t.o.v. andere antennes

2809-001 Afkortingen en terminologie De documentnummers zijn hierboven steeds vermeld, omdat in sommige documenten naar een ander document verwezen wordt.

Wireless Leiden Gebruiken

U weet wellicht al dat het Wireless Leiden netwerk vrij toegankelijk is, maar nu wilt u er ook gebruik van maken... Dit handboek geeft instructies hoe u toegang kunt krijgen tot het netwerk en tot internet via een van de gemeenschappelijke 'toegangspoortjes'.
Komt u er niet uit? Bezoek dan het inloopspreekuur (kijk op de kalender op deze website wanneer er weer een spreekuur is, gewoonlijk elke woensdagavond).
U kunt over de volgende onderwerpen informatieve documenten vinden op http://svn.wirelessleiden.nl/svn/node-config/ops/GebruikersOndersteuning/
 

  • "WiFi adapters, kabels, connectoren en antennes"
  • "Aansluiten op het Wireless Leiden netwerk"
  • "Debuggen Verbinding" - inclusief speciale versies voor Windows en Apple
  • "Proxy instellingen"
  • "Zelf maken van antennes"
  • "Gebruik van usb-adapter"
  • "Gebruik van Knoppix boot cd"